Taxes i bonificacions

La Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant estableix les tarifes i bonificacions.