Política de privacitat

L'Autoritat Portuària de Barcelona (d'ara endavant, APB), com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, sotmeses a tractament per al desenvolupament de les seves competències, d'acord amb els requisits del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L'APB tracta les dades personals de forma responsable i lleial, i d'acord amb les bases legals que permeten la licitud del tractament, en compliment del Reglament general de protecció de dades i de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Per complir amb la legislació de protecció de dades, l'APB ha elaborat i publicat un registre d'activitats de tractament i ha adoptat mesures de seguretat tècniques i organitzatives, adequades als riscos avaluats i objectivament identificats per als drets i llibertats de les persones interessades als quals podrien donar lloc les dades tractades i el tractament realitzat per l'APB.

L'APB aplica el principi de transparència en el tractament de les dades personals, facilitant als interessats la informació requerida pel RGDP i la LOPDGDD de manera concisa, accessible, completa i fàcilment comprensible; alhora, es facilita l'exercici dels drets en el registre electrònic, tant mitjançant la seu electrònica a https://seu.portdebarcelona.gob.es, com presencialment a les oficines del Registre General SAU, al moll de Barcelona, World Trade Center - Edifici Est, 08039 Barcelona.

D'altra banda, l'APB té un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposen l'article 37.1.a del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L'APB també té un responsable de protecció de dades, amb l'adreça electrònica protecciodades@portdebarcelona.cat.

A continuació, s'amplia la informació respecte a les activitats de tractament sota l'àmbit de responsabilitat de l'APB, inventariades en el registre d'activitats de tractament, la informació bàsica de les quals s'ha facilitat en cada procediment de recollida de dades:

 

1. Responsable del tractament

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA
CIF. Q-0867012-G
Adreça postal. Moll de Barcelona, World Trade Center – Edifici Est
08039 Barcelona
Adreça electrònica: protecciodades@portdebarcelona.cat

 

2. Bases legals per al tractament

El tractament de les dades personals dels interessats, derivat de les competències i funcions de l'APB, es fonamenta amb caràcter general en les bases legals següents, que es detallen per a cada activitat de tractament en el registre d'activitats de tractament:

 • Reglament general de protecció de dades 2016/679 
  Article 6.1.b. El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
  Article 6.1.c. El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  Article 6.1.e. El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  Article 6.1.a. L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals.
 • Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
  Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
  1. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes que preveu l'article 6.1.c del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
  2. El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el compliment d'una missió duta a terme en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes que preveu l'article 6.1.e del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

 

3. Finalitats del tractament

Les finalitats del tractament de les dades personals dels interessats, que l'APB duu a terme en l'exercici de les seves competències, d'acord amb les bases legals que legitimen el tractament de dades personals per part de l'APB, consten al registre d'activitats de tractament.

 

4. Període de conservació de les dades

Les dades personals dels interessats es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d'acord amb l'exercici de les competències i funcions de l'APB, i per determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. La supressió de les dades també complirà la normativa sectorial que obligui a períodes mínims de conservació; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius de l'Administració.

 

5. Drets de protecció de dades i com exercir-los

Els interessats, titulars de les dades objecte de tractament per part de l'APB, tenen reconegut l'exercici dels drets de protecció de dades (dret d'accés a les seves dades, de supressió i de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes) quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que n'havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

A més, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, l'APB deixarà de tractar aquestes dades excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Definició dels drets de protecció de dades

- Dret d'accés: dret dels interessats a adreçar-se al responsable del tractament i a saber si les seves dades personals estan sent tractades o no.
- Dret de rectificació: dret dels interessats a rectificar o completar les dades pròpies que siguin inexactes o incompletes.
- Dret d'oposició: dret dels interessats a oposar-se al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
- Dret de supressió: dret dels interessats a sol·licitar la supressió de les seves dades personals.
- Dret a la limitació del tractament: dret dels interessats a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, d'acord amb determinades condicions relacionades amb els interessos dels interessats.
- Dret de portabilitat: dret dels interessats a rebre les dades personals que hagin facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que el responsable del tractament a qui s'haguessin facilitat ho impedeixi, quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i el tractament es dugui a terme amb mitjans automatitzats. Aquest dret de portabilitat no s'aplica al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió duta a terme en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits al responsable del tractament.
- Dret a no ser objecte de decisions ni perfils individuals automatitzats: dret de l'interessat a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre ell o l'afecti significativament de manera similar, incloses determinades situacions de no aplicació.

L'interessat pot exercir aquests drets mitjançant el registre electrònic a través de la seu electrònica a https://seu.portdebarcelona.gob.es o presencialment a les oficines del Registre General - SAU, que són al moll de Barcelona, World Trade Center – Edifici Est, 08039 Barcelona.

A més, si no estigués satisfet amb la resposta a la sol·licitud d'exercici dels seus drets, o sempre que ho consideri oportú, pot presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant la seva seu electrònica https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

 

6. Destinataris de les dades

La identificació de destinataris de les dades consta al registre d'activitats de tractament que l'APB ha fet públic. En tot cas, altres administracions públiques competents en la matèria també poden ser destinatàries de les dades personals, quan escaigui, si la cessió té una fonamentació legal legítima, d'acord amb l'article 6 del RGPD i l'article 8 de la LOPDGDD.

 

7. Transferències internacionals de dades

No es preveuen transferències internacionals de dades.

 

8. Procedència de les dades personals

Les dades personals tractades per l'APB en compliment d'una missió duta a terme en interès públic, en exercici dels poders públics conferits al responsable del tractament, en compliment d'una obligació legal o en execució d'un contracte provenen directament de les persones interessades o dels seus representants.

En cas que les dades no procedeixin directament dels interessats, per exemple si provenen d'altres administracions públiques, s'ha de donar compliment a l'article 14 del RGPD relatiu a la informació addicional que s'ha de facilitar a l'interessat quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat mateix, que inclou específicament l'obligació d'informar sobre l'origen de les dades i sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Així mateix, pel que fa al dret dels ciutadans a no aportar documents dels quals ja disposi l'Administració actuant o que hagin estat elaborats per qualsevol altra administració, s'ha d'aplicar el que estableix la redacció actual de l'article 28.2 de la Llei de procediment administratiu, d'acord amb la disposició final dotzena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la disposició addicional vuitena de la mateixa llei, sobre la potestat de verificació de les administracions públiques.