El servei que presta l’Equip de Qualitat (EQ) és contractat per l’Autoritat Portuària de Barcelona en règim de concurs públic, i actualment el presta la UTE constituïda per SGS. Les tasques que desenvolupa l’EQ estan supervisades i coordinades pel Departament d'Operacions de Mercaderies i Qualitat de l’Autoritat Portuària de Barcelona. El seu àmbit d’actuació és la Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB), la Terminal Catalunya (TerCat), el Punt d’Inspecció Fronterera (PIF), Autoterminal, Setram i Barcelona Reefer Terminal.


L'EQ desenvolupa quatre activitats principals:

  • Intervé davant la detecció de danys i/o faltes a la mercaderia i al precinte, i s'encarrega, si escau, de recomptar i recondicionar la mercaderia, i d’elaborar l'informe d'incidències corresponent.
  • Dóna suport als serveis d’inspecció que actuen al port durant l’acte de la inspecció física de la mercaderia. Compta amb el reconeixement de la Duana de Barcelona i dels organismes d'inspecció (Sanitat Exterior, Sanitat Vegetal, Sanitat Animal i SOIVRE).
  • Etiqueta la mercaderia i/o el contenidor amb informació relativa a la seva intervenció quan hi ha danys i faltes, i durant l’acte d’inspecció, amb la finalitat d’informar-ne el receptor de la mercaderia.
  • Introdueix la informació al sistema informàtic en què l’agent d’informació nodreix el Canal d’Incidències. Aquestes incidències reporten al Departament d'Operacions de Mercaderies i Qualitat perquè es faci el Control del Procés.

Per tot això, es pot indicar que l’activitat de l’EQ proporciona transparència a l’operativa portuària, ja que aporta informació sobre els processos del seu àmbit. Cal dir que els informes d'incidències, que són una part de la informació que subministra l'EQ, poden ser demanats i admesos pels organismes judicials com a prova de resolució de demandes.