El Fòrum Telemàtic és un grup de treball participat per la Comunitat Portuària, que té com a objectiu la millora dels processos portuaris.

La seva creació comença a gestar-se l'any 1994 quan, en el marc del Pla de Qualitat del Port de Barcelona, es va crear la denominada Comissió de la garantia de la informació, amb la finalitat d'agilitar i modernitzar la Comunitat Portuària de Barcelona implantant l'extensió de l'intercanvi electrònic de dades (EDI) en tots els tràmits documentals de les empreses i organismes oficials que integren aquesta comunitat.


La participació d'actors privats, la falta de transparència identificada pels clients finals en les enquestes realitzades, la diversitat de sistemes en ús, el focus exclusiu en el transport marítim sense contemplar les operacions comercials..., són factors que indiquen ja, a finals dels 90, la necessitat de reorientar els objectius per superar la limitació de solucions orientades a l'EDI (intercanvi electrònic de dades).

Aquesta necessitat va ser la que va portar a la constitució de Portic Barcelona, SA l'any 1999. L'empresa va ser aprovada com un conjunt de serveis de sistemes d'informació exclusiu per a la Comunitat Logístic-portuària de Barcelona i els seus clients. El repte: facilitar i agilitar les comunicacions i l'intercanvi documental. La rapidesa del despatx de mercaderies depèn en gran manera de l'agilitat d'uns circuits documentals, amb més de 40 documents diferents que s'intercanvien entre els diferents actors: administracions, consignataris, transitaris, agents de duana, armadors...

L'any 1998 s'elabora el primer Pla Estratègic del Port de Barcelona i el Consell Rector de la Qualitat va passar a denominar-se a partir d'aquell moment: Consell Rector del Pla Estratègic i la Qualitat. Per a la implantació de la nova estratègia es creen 8 grups de treball en els diferents àmbits estratègics. Un d'aquests fa referència al paper de les telecomunicacions i les noves tecnologies al comerç internacional: EL FÒRUM TELEMÀTIC. Es dissol l'anterior Comissió de la Garantia de la Informació i comença una nova etapa que manté l'essència de l'anterior però es planteja nous reptes i objectius més amplis.

L'any 2003, el FÒRUM TELEMÀTIC va rebre el "Premi a les millors pràctiques en l'Administració General de l'Estat" de la mà del Ministeri d'Administracions Públiques.

L'any 2009, va tenir lloc la celebració dels 15 anys d'existència del FÒRUM TELEMÀTIC. En la presentació de l'esdeveniment van participar diferents agents de la Comunitat Portuària, els quals van exposar els beneficis aportats pels procediments definits al llarg d'aquests anys per aquest grup de treball.

I és que gràcies a les propostes de millora plantejades en les reunions del FÒRUM TELEMÀTIC, s'ha aconseguit que el grau de telematització del Port de Barcelona hagi passat d'un 10% l'any 2000, a un 84% l'any 2012, i al 92% l'any 2019.