Pla d'autoprotecció

El Pla d'autoprotecció (PAU) del Port de Barcelona és el document que recull les actuacions necessàries en cas que es produeixi una emergència que pugui afectar qualsevol instal·lació de la zona de servei portuari.

Document viu

El Pla d'autoprotecció (PAU) és un document viu que es revisa i s'actualitza periòdicament. Es va redactar tenint en compte la Norma bàsica d'autoprotecció, i les últimes actualitzacions s'han fet en compliment de les directrius del Decret 30/2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i s'estableix el contingut d'aquestes mesures, i el Conveni entre la Direcció General de la Marina Mercant i Ports de l'Estat.

 

Els objectius

El PAU té com a objectius:

  • Combatre l'origen de la situació d'emergència.
  • Mitigar-ne les conseqüències sobre les persones, els béns i el medi ambient.
  • Restablir el servei del port al més aviat possible, atès que es tracta d'una instal·lació estratègica.
aistencia

Centres de coordinació, alarma i comunicacions

El Port de Barcelona fa servir tres centres de coordinació, alarma i comunicacions en la gestió d'emergències.

Integració del PAU amb altres plans

El PAU respecta i integra els plans i mesures d'emergència de les diferents activitats que tenen lloc al port, a més de coordinar els plans d'àmbit superior i específics.

Activitats de prevenció

Resum de les actuacions periòdiques en el marc del PAU amb l'objectiu de garantir la idoneïtat dels mitjans de coordinació i la disponibilitat de recursos de les empreses adherides i dels grups d'intervenció durant una emergència.
25
Simulacres en concessions
Fets en concessions, incloses les empreses afectades pel Pla especial d'emergència exterior del sector químic (PLASEQCAT). També es duen a terme simulacres de comunicacions, coneguts com a "simulacres de despatx", sense mobilització de recursos.
1
Simulacre general del Port de Barcelona
En aquest simulacre es compta amb la participació activa de grups actuants del PAU del Port, com ara Bombers de Barcelona i Policia Portuària, així com altres grups, sigui amb comunicacions o amb mobilització de recursos.
10
Exercicis contra incendis amb remolcadors
Exercicis maritimoterrestres conjunts entre Bombers de Barcelona i remolcadors del port.
5
Pràctiques amb estibadors
Pràctica-exercici de la Brigada d'Emergències d'Estibarna i Bombers de Barcelona.

Accés restringit al document

L'accés al PAU del Port de Barcelona està restringit als usuaris de la Comunitat Portuària per als quals és d'aplicació. Aquesta informació es pot consultar a la pàgina web de la Gestió documental del PAU del Port de Barcelona.

Per sol·licitar l'accés, posa't en contacte amb el Departament de Seguretat Industrial.

Gestió de l'emergència

El PAU estableix els mitjans de coordinació entre els diferents grups participants i defineix els protocols d'actuació que cal seguir en cas d'emergència.

La direcció de l'emergència l'assumeix el director general de l'APB, assessorat pel Comitè Tècnic Assessor i amb la participació de la Direcció de Comunicació de l'APB.

El cap d'emergència assumeix el comandament de l'emergència i actua com a enllaç entre el Centre de Control i el comandament de camp, que és el cap de la intervenció. Aquesta responsabilitat recau en:

  • El coordinador terrestre, és a dir, el cap operatiu de Bombers de Barcelona, en cas d'emergència terrestre.
  • El coordinador marítim, és a dir, el pràctic de guàrdia, en cas d'emergència marítima.

La coordinació del Grup d'Ordre, que implica les forces de seguretat participants, és assumida per la Policia Portuària.

 

Intervenció de Capitania Marítima

En el cas que hi hagi un vaixell, embarcació o artefacte naval implicat o potencialment implicat a l'àrea de servei del port, d'acord amb les actuacions d'emergència establertes per la direcció del PAU, la Capitania Marítima ha d'adoptar les decisions i coordinar les operacions segons les seves competències.