NotíciesEl Port de Barcelona anima la Comunitat Portuària a omplir el Contenidor Solidari

La campanya tindrà lloc del 10 al 15 de desembre. Per a la recollida d'aliments es demanen aliments bàsics i infantils: tot ti-pus de conserves (d'origen ani-mal, vegetal o llegums cuits), oli, llet i aliments infantils (llets, cereals i purés). Els aliments han de ser no periples a curt termini, aptes per a consum humà, amb data de caducitat adequada i descripció dels in-gredients. Aquests es faran arribar a la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, que els distribuirà entre les entitats benèfiques receptores sense afany de lucre.

El Port de Barcelona presenta els seus serveis intermodals en la VIII Trobada Empresarial Hispano-Marroquina

El Port de Barcelona, repre-sentat per la commercial manager, Ana Arévalo, participa en la VIII Trobada Empresarial Hispano-Marroquina del sector Marítim, Transport i Logística, que s'està celebrant en la ciutat de Tànger els dies 27 i 28 de novembre. La trobada, orga-nitzada per la Cambra Oficial de Comerç d'Espanya a Tànger, té l'objectiu de fomentar la coo-peració entre empreses i orga-nismes espanyols i marroquins i potenciar el comerç i la logística entre ambdós països.

L'Efficiency Network millora el seu informe d'indicadors per ser una eina d'anàlisi per a les empreses

El nou informe, presentat al Comitè de Seguiment de la Marca de Qualitat, incrementa els indicadors que es mesuraran per oferir a les empreses una anàlisi més acurada del grau de compliment global dels seus processos logístics. L'objectiu és que el procediment de mesura i anàlisi de la Marca de Qualitat evolucioni cap a un model més madur, basat en l'autoanàlisi i la col·laboració entre les orga-nitzacions i sigui una eina efi-cient i transversal per a la millora de les cadenes logís-tiques del Port de Barcelona.