A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Z

Grua flotant

Cabina muntada sobre un vaixell o un pontó que permet la càrrega i la descàrrega de grans pesos entre el vaixell i el moll. .

Grua pont

Formada per una estructura metàl·lica horitzontal proveïda d'un carro portador de mecanismes elevadors que corre per uns carrils suspesos a certa altura.

Grua portacontenidors

Grua destinada al trasllat de contenidors des del moll al vaixell i viceversa, utilitzant sistemes verticals de càrrega i descàrrega.

Grua pòrtic

Grua constituïda per un pòrtic, un centre de comandament, un motor i una ploma que pot desplaçar-se sobre carrils situats paral·lelament al moll, fer rodar el centre motor, els comandaments i la ploma sobre l'eix vertical i fer pujar i baixar la ploma.

Grua semipòrtic

Grua amb dos peus que es recolzen sobre edificacions frontereres.