Taxes

Les taxes del Port de Barcelona per 2016 no experimenten cap modificació respecte les del 2015.

T0 Taxa de senyalització marítima
T1 Taxa del vaixell
T2 Taxa del passatge
T3 Taxa a la mercaderia - Repertori de mercaderies (en format .xml compatible amb Excel)
T5 Taxa d'embarcacions esportives

Concessions (valor del terreny), vigent des del 18/12/2015 - Ordre FOM/2729/2015, de 30 de novembre.

Repertori de bonificacions (Llei 48/2015 LGPE 2016)