06

Desenvolupament
del valor mediambiental

06

Desenvolupament
del valor
mediambiental

.

El Port dedica esforços i recursos conjuntament amb la Comunitat Portuària per reduir els riscos ambientals, iniciar el camí cap a la descarbonització amb l’ús d’energies més netes i gestionar adequadament els residus, els recursos i la biodiversitat del seu entorn.

Les organitzacions del Pla de sostenibilitat sectorial del Port de Barcelona, per la seva part, assumeixen també reptes mediambientals dins de la seva estratègia i hi dediquen recursos econòmics, materials i humans.

Model estratègic

A partir del Pla estratègic del Port de Barcelona 2016-2020 i de l’anàlisi del Pla de sostenibilitat sectorial, el Port revisa els efectes de la seva incidència en els aspectes ambientals i, en el marc del seu Sistema de Gestió Ambiental (SGA), dissenya cada any el Programa de medi ambient.

L’exercici 2019 l’Autoritat Portuària ha dedicat a les actuacions mediambientals un pressupost de 862.000 euros.

Sistema de Gestió Ambiental

El Sistema de gestió ambiental (SGA) del Port de Barcelona abasta els espais i activitats que controla i desenvolupa l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) en el compliment de les seves funcions.

La gestió ambiental del Port de Barcelona compleix la legislació vigent i el seu sistema de gestió està certificat per la Norma ISO 14.001: 2015 i reconegut pel Reglament EMAS III, així com amb l'estàndard sectorial Port Environmental Review System (PERS) promoguda per l’European Sea Ports Organisation (ESPO).

L’actuació mediambiental

Fites mediambientals 2019

  • Primer subministrament de gas natural liquat (GNL) des de gavarra al creuer Aida Nova a la Mediterrània, produït de manera continuada cada quinze dies.

  • Subministrament de GNL des de gavarra al creuer Costa Smeralda.

  • Acord de l’APB per al projecte d’electrificació de molls del Port. Sol·licitud a la Xarxa Elèctrica d'Espanya de connexió elèctrica en alta per poder subministrar electricitat als vaixells.

  • Premi europeu EMAS a la categoria empresa pública de mida mitjana-gran.

  • Primer ferri propulsat per gas natural: Hypatia Alejandria (Balearia).

  • Primers ferris de Grimaldi amb bateries per evitar emissions en l’estada a port.

  • Declaració d’Emergència Climàtica per part de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

  • Estalvi de 173,78 milions d’euros en el cost de les externalitats negatives, que representen un 75% d’estalvi, gràcies a l’estratègia intermodal.

Incidències ambientals

activacions del Pla interior marítim

desviacions de les auditories mediambientals

Incidències ambientals tipificades

Incidències ambientals tipificades, 2019

El compromís davant el canvi climàtic

El Port de Barcelona ha assumit el compromís de reduir les emissions de CO2 en un 50% per al 2030, en relació amb les emissions de 2017.

L’impacte de l’estratègia intermodal

La conseqüència de l’estratègia intermodal a favor del transport ferroviari i del short sea shipping és un estalvi de 173,78 milions d’euros en el cost de les externalitats negatives, un 75% d’estalvi en el cost de les externalitats.

Inversions bonificades

La Llei de Puertos del Estado i de la Marina Mercant preveu l'establiment d'una bonificació de la taxa d'activitat de les instal·lacions portuàries que disposin d'una concessió o autorització o de llicència per a la manipulació de les mercaderies. Durant l’any 2019 les empreses que han subscrit aquest conveni amb l'APB han fet inversions objecte de bonificació per un import total de 1,02 milions d’euros, l’aportació global més important des del 2016.

Acompliment i control ambiental

Consum de recursos

Consum d’aiguaDistribució del consum d’aigua de l’APB per usos (en m3), 2019

Consum d’energiaDistribució del consum energètic de l’APB per tipus (en MWh), 2019

Consum d'electricitatEvolució del consum d’electricitat de l’APB per usos (en MWh), 2013-2019

Consum de combustibles

El gas natural s’ha reduït en un 25% durant l'exercici 2019. Destaca també una reducció del consum de gasoil en un 8%.Evolució del consum de combustibles de l’APB per usos (en MWh), 2014-2019

La incidència sobre l’entorn i el medi ambient

El Port duu a terme actuacions per preservar la biodiversitat del seu entorn amb el control d’espècies invasores i d’aus i una gestió i control del soroll ambiental en tota la zona portuària, a través del mapa del soroll.

El medi marí


Tipologia de flotants recollits al Port, 2019

El medi atmosfèric

L’estratègia per a la reducció de les emissions de gasos contaminants i partícules en suspensió està definida en el Pla de Millora de la qualitat de l'aire del Port de Barcelona, aprovat el 2016, que reuneix un total de 53 accions concretes i específiques.

El 2019 el Port s'ha convertit en el primer port de la Mediterrània en subministrar gas natural liquat (GNL) a un creuer des de gavarra i ha subministrat GNL des de cisternes als primers nous ferris de la companyia Baleària. A més, el Port participa en 5 proves pilot del GNL a combustible de mobilitat: els projectes Cleanport i REPORT i tres activitats del projecte CORE LNGas hive.

Indicadors de la qualitat de l’aire


Concentració mitjana de SO2 al Port (en μg/m3), 2014-2019


Concentració mitjana de NOx al Port (en μg/m3), 2014-2019


Concentració mitjana de PM10 al Port (en μg/m3), 2014-2019

El medi terrestre

Per garantir la qualitat del sòl portuari, el Port de Barcelona també té mesures de control, vigilància i actuació.

Prevenció de la contaminació dels sòls

Es realitza un seguiment continuat de l'estat del subsol de la zona portuària que està sota concessió de terminals i operadors, així com també d'aquelles zones no concessionades. Quan són necessàries, es duen a terme actuacions de remediació de sòls contaminats.

Les principals actuacions de remediació de sòls realitzades el 2019 han estat:

  • Moll Costa, en el tram d'un antic col·lector d'asfalts i productes d'hidrocarburs. 

  • Diverses terminals d’emmagatzematge d'hidrocarburs.

Control del material de dragatgeVolums de dragatge en obres (en m3), 2016-2019

Gestió de residus

L’APB practica la recollida selectiva i el 2019 ha gestionat un total de 1.114 tones de residus, interns o externs, el 95% dels quals han estat no perillosos.


Gestió de residus per part de l’APB (en tones), 2014-2019


Tipus de residus gestionats per l’APB (%), 2019

Gestió dels residus de vaixells – Conveni MARPOL

Segons el Conveni Internacional per prevenir la Contaminació Marina des dels Vaixells, de 1973, (Conveni Marpol) els ports han de disposar d'instal·lacions adequades per a la recepció dels residus dels vaixells mitjançant un servei portuari.

El 2019 el Port ha gestionat un total de 197.812 m3 de residus MARPOL.

ODS als quals es dona resposta en aquest capítol: