04

Desenvolupament
del valor econòmic

04

Desenvolupament
del valor econòmic

.

L’activitat principal del Port de Barcelona és el tràfic de mercaderies, el moviment de persones i la logística que això genera. Del seu dinamisme depenen el creixement i desenvolupament de les organitzacions que en formen part.

Aportació del Port a l’economia

Participació de mercat en termes de valor de les mercaderies

El Port de Barcelona és un dels principals motors de desenvolupament econòmic de Catalunya i de l’Estat espanyol i està especialitzat en mercaderies d’alt valor. En termes de valor, el 2019 el Port ha canalitzat el 74% del comerç exterior marítim de Catalunya i el 25% del total de l’Estat espanyol.

Valor de les mercaderies que passen pel Port de Barcelona any 2019:

milions d’euros (-0,6%)

Quota de mercat de comerç exterior marítim de Catalunya:

%

granels i càrrega general

%

contenidors (TEU)

Quota de mercat de comerç exterior marítim de l’Estat espanyol:

%

granels i càrrega general

%

contenidors (TEU)

Sectors amb els quals es treballa

Com a principal regió importadora i exportadora de l’Estat espanyol, una de les característiques del sector exterior català és el seu elevat grau de diversificació, que abasta una àmplia gamma de sectors productius.

Els principals sectors econòmics que configuren el comerç exterior marítim català i el seu teixit empresarial i industrial utilitzen majoritàriament el Port de Barcelona per canalitzar els seus fluxos de comerç. I aquest, a través d’una infraestructura adaptada a les necessitats i de la prestació de serveis eficients, contribueix a la millora de la seva competitivitat.

Mercaderies transportades per sector (en tones), 2019

Països amb els quals es treballa

Les àrees de més creixement enguany, també en relació a valors absoluts, han estat l’Àfrica occidental, Canadà i Grans Llacs i la zona del Carib.

Tràfic per àrees geogràfiques (en tones), 2018-2019

Dades de tràfic del Port de Barcelona

L’any 2019 ha estat un any de consolidació per al Port de Barcelona, tot i estar marcat a nivell global per un cúmul d’incerteses i disrupcions que han provocat la desacceleració del comerç internacional.

,7
milions de tones de tràfic total


milions de tones corresponen al tràfic de hinterland

,3
milions de TEU

Tràfic de vehicles


unitats (-4%)

Sòlids i líquids a granel

,1
milions de tones de líquids a granel (sobretot d’hidrocarburs)

,07
milions de tones de sòlids a granel (-3,6%)

Tràfic marítim de curta distància

410.070
unitats de transport intermodal (UTI) (+0,5%)

153.692
(UTI) Autopistes del mar (+3%)

Tràfic ferroviari

%
contenidors

,5%
vehicles

Passatgers

.572
total (+3%)

.644
ferris de línia regular (+2,7%)

.918
passatgers de creuer (+3,1%) i 800 escales d’aquest tipus de vaixell

Exercici econòmic i financer

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha tancat l’exercici econòmic de 2019 amb un benefici net de 44,2 milions d’euros (-18%), a causa del retrocés del 22% en el resultat d’explotació, que ha sumat 40,2 milions d’euros. El resultat de l’exercici queda una mica suavitzat pel resultat financer, amb prop de 4 milions d’euros (+72%), per la recepció de dividends per valor de 3,3 milions, la menor càrrega financera i la variació positiva del swap

L’import net de la xifra de negoci de 2019 ha totalitzat 172,4 milions d’euros (-1%), en línia amb l’evolució del tràfic. L’activitat de 2019 ha estat marcada per la incertesa econòmica provocada per la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, l’alentiment econòmic mundial, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i la crisi del sector de l’automòbil. El 46% dels ingressos de 2019 han derivat de les concessions del domini públic, no directament relacionats amb les fluctuacions del tràfic.  

Els beneficis abans d’impostos, d’interessos, d’amortitzacions i depreciacions (EBITDA) han sumat un total de 101 milions (-7%) i els recursos procedents de les operacions han generat un cash flow operatiu de 97,2 milions (-5%).  

L’Autoritat Portuària ha executat un volum d’inversions de 59,8 milions d’euros, fet que ha suposat un superàvit de 37,4 milions en relació amb els recursos generats per les operacions. S’ha assolit una ràtio del 12% d’endeutament respecte dels fons propis, el percentatge més baix dels darrers 15 anys. 

El 2019 l’aportació del Port de Barcelona a Puertos del Estado ha estat de 12,5 milions,1,5 milions més que l’any 2018, arran de la creació del nou fons de capital “Ports 4.0”.

Resultat de l’exercici (milions d’euros), 2019

Evolució de la xifra de negoci (milers d’euros) i volum de tràfic (milers d’euros), 2010-2019 

Import net de la xifra de negoci (milers d’euros), 2019 

EBITDA (en milers d’euros), 2019

Altres magnituds econòmiques

Inversió del Port en infraestructura

Durant l'any 2019 el Port de Barcelona ha realitzat una inversió total de 59,8 milions d’euros, dels quals 54 milions d’euros s'han destinat al capítol de les infraestructures.

A continuació, es descriuen a les obres més destacades durant aquest exercici:

1. AUGMENT DE CALAT DEL MOLL ÁLVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH-TRAMER)

ADJUDICATARI: COMSA
TEMPS D’EXECUCIÓ: 16 mesos (finalitzada)
PRESSUPOST: 5.556.910,17 €

2. OBRA CIVIL NOU SYNCROLIFT MOLL CATALUNYA

ADJUDICATARI: UTE SYNCROLIFT (DRAGADOS, SA.; CRC OBRAS Y SERVICIOS; CIOMAR, SL)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 32 mesos (finalitzada)
PRESSUPOST: 26.384.384,59 €

3. MOVIMENT DE PRECÀRREGUES (ACTUACIÓ 7) TERMINAL PRAT

ADJUDICATARI: UTE CCV Terminal Prat (CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.; COYNSA 2000, S.L.; VOLTES, S.L.U.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 10 mesos (finalitzada)
PRESSUPOST: 4.178.591,85 €

4. MOLL D’ATRACADA DE SERVEIS PORTUARIS (35A)

ADJUDICATARI: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
TEMPS D’EXECUCIÓ: 7 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 1.811.359,82 €

5. MILLORA DEL SISTEMA D'AMARRATGE AL MOLL ADOSSAT. INSERCIÓ DE BOL·LARDS EN LÍNIA DE MOLL. TERMINALS C I D

ADJUDICATARI: UTE MUELLE ADOSADO (ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.; JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 5,5 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 2.220.598,24 €

6. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3a FASE

ADJUDICATARI: UTE MUELLE ADOSADO 3ª FASE (COPCISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.; FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.; SATO, S.A.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 19 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 26.140.754,92 €

7. URBANITZACIÓ RONDA DEL PORT.TRAM IV (BUNGE). FASE 2

ADJUDICATARI: CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
TEMPS D’EXECUCIÓ: 13 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 2.226.462,37 €

8. MOTA DE TANCAMENT MOLL PRAT FASE III

ADJUDICATARI: UTE MUELLE PRAT FASE III (ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.; JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 8 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 2.979.085,79 €

1. AUGMENT DE CALAT DEL MOLL ÁLVAREZ DE LA CAMPA (IBERPOTASH-TRAMER)

ADJUDICATARI: COMSA
TEMPS D’EXECUCIÓ: 16 mesos (finalitzada)
PRESSUPOST: 5.556.910,17 €

2. OBRA CIVIL NOU SYNCROLIFT MOLL CATALUNYA

ADJUDICATARI: UTE SYNCROLIFT (DRAGADOS, SA.; CRC OBRAS Y SERVICIOS; CIOMAR, SL)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 32 mesos (finalitzada)
PRESSUPOST: 26.384.384,59 €

3. MOVIMENT DE PRECÀRREGUES (ACTUACIÓ 7) TERMINAL PRAT

ADJUDICATARI: UTE CCV Terminal Prat (CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.; COYNSA 2000, S.L.; VOLTES, S.L.U.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 10 mesos (finalitzada)
PRESSUPOST: 4.178.591,85 €

4. MOLL D’ATRACADA DE SERVEIS PORTUARIS (35A)

ADJUDICATARI: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.
TEMPS D’EXECUCIÓ: 7 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 1.811.359,82 €

5. MILLORA DEL SISTEMA D'AMARRATGE AL MOLL ADOSSAT. INSERCIÓ DE BOL·LARDS EN LÍNIA DE MOLL. TERMINALS C I D

ADJUDICATARI: UTE MUELLE ADOSADO (ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.; JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 5,5 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 2.220.598,24 €

6. AMPLIACIÓ DEL MOLL ADOSSAT 3a FASE

ADJUDICATARI: UTE MUELLE ADOSADO 3ª FASE (COPCISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.; FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.; SATO, S.A.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 19 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 26.140.754,92 €

7. URBANITZACIÓ RONDA DEL PORT.TRAM IV (BUNGE). FASE 2

ADJUDICATARI: CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
TEMPS D’EXECUCIÓ: 13 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 2.226.462,37 €

8. MOTA DE TANCAMENT MOLL PRAT FASE III

ADJUDICATARI: UTE MUELLE PRAT FASE III (ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.; JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.)
TEMPS D’EXECUCIÓ: 8 mesos (en execució)
PRESSUPOST: 2.979.085,79 €

Ajudes econòmiques rebudes

El Port de Barcelona ha continuat participant en diversos projectes internacionals que reben ajuda financera de la Unió Europea:

Participació en projectes internacionals:

Període

Projecte

Acció

Programa

2018-2020

Potenciació de l’autopista del mar entre Barcelona i Civitavecchia.

2016-2019

Reducció de les emissions de contaminants causades pel transport amb camió al Port.

2016-2019

Incrementar el transport de cotxes elèctrics mitjançant les autopistes del mar.

2019-2023

Construcció d’una connexió d’autopista ferroviària entre Barcelona i París per al transport de semiremolcs.

2015-2019

Serveis de gestió del tràfic marítim i dels processos de coordinació entre la torre de control i els serveis tecniconàutics.

2014-2020

Desplegament de l’ús del gas natural liquat (GNL) en el transport marítim.

2014-2019

Adaptació d’un vaixell de la companyia Baleària a GNL i connexió del punt d’atracada del vaixell al Port amb el subministrament de GNL.

ODS als quals es dona resposta en aquest capítol: