05

Desenvolupament
del valor social

05

Desenvolupament
del valor social

.

El capital humà del Port de Barcelona és un factor estratègic per al seu desenvolupament en tots els àmbits. Per això resulta imprescindible garantir-ne el benestar, la salut i el desenvolupament d’habilitats i capacitats.

El conjunt d’activitats que es duen a terme en l’àmbit portuari són de rellevància per a les organitzacions i per a les persones usuàries que confien en els serveis del Port de Barcelona i per a l’entorn metropolità que l’acull. El capital social i relacional del Port és, doncs, igualment, un valor que impacta en l’acompliment dels objectius del Port.

Durant aquest exercici l’APB ha continuat implementant les accions del Pla d’igualtat 2017-2019. El seu Comitè Permanent d’Igualtat no ha registrat cap incidència relacionada amb la igualtat i/o l’assetjament.

El Port s’ha adherit al projecte Talent Girl amb la participació en un cicle de xerrades, que busca promoure el desenvolupament del talent STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) i promoure vocacions cientificotecnològiques entre les noies de la propera generació.

Pel que fa a la prevenció de la discriminació, aquest any l’APB ha tingut contractades un total de 23 persones amb discapacitat i cap en situació de risc d’exclusió social.

Dins del context del projecte Pla de successions, s’han dut a terme 135 entrevistes individuals amb tots els perfils organitzatius, a fi de conèixer les seves impressions de l'organització i les seves expectatives laborals.

Capital humà: l’estratègia de les persones

L’ocupació al Port de Barcelona

Plantilla de l’APB:

Total

%
(152) dones

%
(372) homes

%
(456) persones dins de conveni

%
(68) persones fora de conveni (personal directiu)

Presència de dones en els òrgans de govern:

%
Consell d’Administració

,5%
Comitè de Direcció

%
Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària

Accions formatives per al personal de l'APB

El 2019 s’han formalitzat 3 convenis de col·laboració en formació: amb el Centre de Governança Pública d’ESADE i amb la Fundació Politècnica de Catalunya. S’han realitzat 411 accions formatives, adreçades tant a col·lectius com a treballadors i treballadores individuals.

Accions formatives

accions formatives

alumnes

hores

.66

nota mitjana de satisfacció

Comunitat Portuària

En el marc de les sessions formatives que el Departament de Desenvolupament de Negoci organitza per a empreses importadores/exportadores, en aquest exercici s’han realitzat:

jornades

participants

empreses

Escola Europea – Intermodal Transport

accions formatives

participants

Comunicació interna

L’APB usa conscientment la comunicació interna per cohesionar la seva plantilla i fomentar la transparència, l’honestedat, el respecte i la innovació, eixos fonamentals de la marca “Naveguem Junts”.

El 2019 destaquen les següents accions i espais de trobada i participació:

 • Jornada Anual Naveguem Junts 2019, amb més de 300 participants. Va incloure la projecció del vídeo-documental La resposta, protagonitzat per personal de l’APB, sobre com es va fer front al ciberatac patit el setembre de 2018.

 • Portal de marca/selecció, creació d’un portal per donar a conèixer el Port de Barcelona com a lloc de treball i fer-lo més atractiu per a possibles candidats.

 • Documental intern sobre el 150 aniversari del Port de Barcelona, Els fils de la memòria, projectat durant l’acte de celebració per al personal.

Salut i seguretat en el treball

Serveis mèdics de l’autoritat portuària de barcelona

L’any 2019 els Serveis Mèdics de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) han atès en els centres d’atenció de Bosch i Alsina i de l’edifici WTC Barcelona un total de 18.609 visites mèdiques, incloses 3.815 sessions de rehabilitació, per als treballadors de l’APB -en actiu i jubilats- així com per als seus familiars. Tot aquest col·lectiu suma, segons l'actualització del cens, 1.434 persones.

Tasca assistencial per al personal de l’APB, 2019

Vigilància de la salut dels treballadors

reconeixements mèdics (+5,5%)

Plantilla mitjana 582 treballadors:

 • 353 reconeixements a treballadors fixos (el 60,6% de la plantilla total)

 • 20 reconeixements a treballadors temporals (3,4% de la plantilla mitjana anual)

Promoció de la salut

L’actuació en aquest àmbit ha fet que el 2019 l’APB rebés el reconeixement a les Bones Pràctiques Empresarials en Promoció de la Salut en els Llocs de Treball, atorgat per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST)

Prevenció de riscos laborals

Durant el 2019 el Sistema de gestió de la prevenció de l’APB ha superat amb resultat satisfactori l’auditoria periòdica de seguiment de la certificació OHSAS 18001 de prevenció de riscos laborals i es prepara cap a la nova certificació ISO 45001.

L’accidentalitat laboral

accidents, tots lleus, dels quals 10 han provocat baixa.

%

L’índex d’incidència, descomptats els in itinere, s’ha reduït un 59% en referència a l’any anterior.

Garantir la seguretat de persones i mercaderies

El Port de Barcelona ha de garantir la seguretat de les persones, les mercaderies, els espais i les instal·lacions del seu entorn físic. L’àrea de Seguretat Corporativa de l’Autoritat Portuària de Barcelona coordina els cossos, serveis i unitats responsables d’aquesta seguretat a tots nivells.

Policia Portuària

La Policia Portuària és un cos de seguretat professional que depèn de l’Autoritat Portuària de Barcelona i desenvolupa les seves tasques dins del recinte portuari, amb el control i vigilància de la zona de servei i de les operacions marítimes i terrestres relacionades amb el tràfic portuari.

Àmbit circulació (trànsit)

proves de detecció d’alcoholèmia

(+2%)

denúncies per infracció de circulació

(+79%)

denúncies administratives

Àmbit assistencial

 • S’han gestionat 679 serveis d’ambulàncies i s’ha prestat auxili de diferent tipus a 532 ciutadans.

 • La col·laboració amb FREMAP, que facilita la seva ambulància medicalitzada, ha permès que les assistències mèdiques d’urgències a la zona comercial del Port i la ZAL s’hagin pogut atendre en un termini de 5 minuts.

Àmbit de seguretat ciutadana

 • Durant el 2019 la Policia Portuària ha realitzat un 3% menys de diligències per il·lícits penals (542 en total), però ha registrat un 6% més de fets delictius.

Àmbit administratiu

 • El 60% de les actes administratives (851) han estat per decomís de productes de venda ambulant (-17%) i s’han realitzat 39 actes d’inspecció.

Protecció Portuària

Compliment de la normativa

 • Els fets més importants que s’han produït durant l’any 2019 en el compliment de la normativa de protecció portuària han estat, entre d’altres: la validació de l’Avaluació de Protecció del Port per part de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri d’Interior i l’aprovació per part del Consell d’Administració dels Plans de Protecció de tres instal·lacions portuàries afectades pel reglament 725/2004 CE.

Mesures implantades

 • Mesures per combatre el tràfic il·lícit d’estupefaents.

 • Homologació anual del sistema de videovigilància del Centre de Control de l'Autoritat Portuària (CCTV).

 • Supervisió del serveis contractats per l’APB per a la vigilància i prestació de serveis de seguretat privada.

 • Implantació de carrils automàtics i els recursos tècnics necessaris de control d’accés per a usuaris autoritzats als accessos perimetrals de les portes 25 i 30.

Oficina de Protecció Portuària

 • 16 simulacres ISPS (pràctics i teòrics).

 • 2 simulacres generals: un de seguretat marítima i un de terrestre.

Acreditacions i permisos

 • S’han autoritzat 149 permisos per actes, esdeveniments i filmacions i s’han gestionat i tramès pel butlletí del Reglament de Serveis i Policia 5.764 expedients de denúncies.

Seguretat industrial

En el marc del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i salvament, durant 2019 els Bombers de Barcelona han rebut un vehicle autobomba de gran incendi (BUP-410).

S’ha treballat en una nova edició del Pacte d’ajuda mútua (PAM), amb l’objectiu d’establir els mitjans de coordinació i disponibilitat de recursos de les empreses adherides durant una emergència.

Pla d’autoprotecció (PAU) del Port

En compliment del RD 145/89, referent a la gestió de les mercaderies perilloses, aquest exercici s’han comptabilitzar un total de 182.328 autoritzacions.

Aquest any s’han manipulat un total de 863.528 tones de càrrega contenitzada (+1%) i 14.250.033 tones de càrrega a granel (-1%) classificada com a perillosa.

El capital social i relacional

Participació en organitzacions

El Port de Barcelona busca tenir veu i vot en les principals organitzacions del panorama portuari nacional i internacional per tal de seguir de prop l’evolució del sector i poder-hi tenir incidència.

Organitzacions nacionals

 • Associació Espanyola de Promoció del Transport Marítim de Curta Distancia (TMCD)

 • Federació Espanyola del Café (FEC-ANCAFE)

 • Barcelona Logistic Center AEEPB

 • Associació Espanyola del Gas Natural per a la Mobilitat (GASNAM)

 • Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL)

Organitzacions internacionals

 • European Sea Ports Organisation (ESPO)

 • International Association of Ports and Harbours (IAPH)

 • World Ports Climate Action Program

 • Intermed

 • MEDports Association

 • Medcruise

 • China’s European Logistics Centre (BARCELOC)

L’àmbit relacional corporatiu

Comunicació corporativa

Accions més destacades de l’any:

 • Disseny i producció d’estands i/o materials específics per a fires, conferències i esdeveniments, a càrrec de l’Àrea d’Imatge.

 • Seguiment comunicatiu i ressò dels principals avenços tecnològics destinats a reduir l’impacte ambiental i a estalviar energia.

 • Difusió de la marca (branded content) amb la publicació d’articles sobre els temes de més interès en els principals mitjans catalans, espanyols i internacionals.

 • Coordinació de l’edició del llibre commemoratiu dels 150 anys del Port.

 • Difusió de la tasca d’entitats i organitzacions de la Comunitat Portuària.

 • Dos vídeos màster i sis microcàpsules sobre el Pla de millora de la qualitat de l’aire, difoses a través de les xarxes socials.

 • Suport i acompanyament a produccions i reportatges televisius que han tingut el Port de Barcelona com a protagonista, en què destaca el programa “Cinc dies a..." de TVE, que ha dedicat dos reportatges de 25 minuts per explicar l’activitat del dia a dia del Port.

Xarxes socials

Més de


seguidors en total (2 perfils)

Més d'


seguidors. La xarxa social que més creix (+3%)

.


visualitzacions

Relacions institucionals

Destaquen les prop de 600 activitats, 400 en l’àmbit del disseny i la coordinació d’aquestes i unes 200 pel que fa al protocol i assistència a la presidenta del Port en la seva participació en diversos actes.

Aquest any 2019 mereixen una menció especial la celebració de la primera Fira de Nadal al Port Vell i el complet programa d’actes dirigits a la Comunitat Portuària i a tota la ciutadania organitzats amb motiu del 150 aniversari del Port de Barcelona.

Altres relacions amb els grups d’interès

El Servei d’Atenció al Client

El Servei d'Atenció al Client (SAC) del Port de Barcelona és un dels vincles directes amb el mercat, els seus objectius principals són: fer més transparent i fiable el pas de les mercaderies pel Port de Barcelona, captar i traslladar les necessitats del mercat a l'Autoritat Portuària de Barcelona i a la seva Comunitat Portuària i oferir als importadors i exportadors la màxima informació dels serveis i les infraestructures disponibles.


total


reclamacions


consultes

Acció social

En el marc de les polítiques de sostenibilitat social, el Port de Barcelona impulsa accions, tant dirigides a la societat en general, com a la Comunitat Portuària o a determinats col·lectius.

Entre les desenvolupades el 2019 destaquen les següents:

Iniciatives dirigides a la ciutadania i la Comunitat Portuària

 • 150 aniversari del Port de Barcelona.

 • 6a edició de la paella solidària per vèncer l’Alzheimer.

 • Publicació de la Memòria de Sostenibilitat Sectorial 2018.

 • Visita guiada al Far del Llobregat.

 • Participació en la conferència Smart ports: Piers of the future.

 • Presència amb un espai a la Ciutat dels Somnis.

 • Organització de la primera Fira de Nadal al Port Vell.

 • Recapte per al Banc dels Aliments de Barcelona.

 • La Secció de Ball Esportiu del Port de Barcelona.

 • L’APB ha participat en un projecte de compensació d’emissions de CO2 produïdes pels vols d’empresa.

 • Dins de la XVII Jornada de prevenció de Riscos Laborals i Sostenibilitat de la Comunitat Portuària, s’ha ofert una exposició sobre temes de sostenibilitat.

 • Ambaixadors de sostenibilitat.

Serveis a la Gent del Mar

El Port de Barcelona posa especial cura en intentar donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu, aquestes mancances es miren de pal·liar a través de la tasca d’Stella Maris i del Comitè de Benestar del Port de Barcelona.

Principals serveis d’Stella Maris, 2019

Residència:

usuaris

Servei de transport de mariners:

usuaris

Assistència social:

en ajudes

El Comitè de Benestar del Port de Barcelona

El 2019 s’han celebrat tres reunions del Comitè per proposar i fer seguiment de les diverses activitats que s’han realitzat, entre les quals destaquen les següents: el Dia de la Gent de Mar de l'Organització Marítima Internacional; XXXI Jornades de la Gent de Mar; Jornada interreligiosa i la Jornada esportiva.

El Port Vell

Sota el nom de Port Vell, el Port de Barcelona disposa d’una extensa superfície d’espais i làmina d’agua oberts a la ciutadania. Aquest model de “port ciutadà” és referència de molts altres ports a l’Estat i arreu del món i cada any atrau al voltant de 16 milions de visitants. Al llarg de l’any es duen a terme activitats i accions de caire social, recreatiu, cultural i esportiu amb criteris de sostenibilitat econòmica i social. Aquest 2019 destaquen les següents: Festes de la Mercè,150 Aniversari Port, Fira de Nadal al Port (150 aniversari), Arribada dels Reis Mags, Circ Històric Raluy, Travessia Nedant al Port de Barcelona, i el Saló Nàutic de Barcelona.

ODS als quals es dona resposta en aquest capítol: