Una vegada signat el compromís de certificació [1], s'establirà un període d'un mes durant el qual l'Equip de Seguiment Tècnic realitzarà les comprovacions corresponents per avaluar el grau de compliment de l'empresa respecte als compromisos signats.

Aquestes comprovacions es realitzan des de l'Autoritat Portuària de Barcelona sense intervenir ni alterar els processos de les empreses i sense sol·licitar col·laboració per part de l’empresa certificada per realitzar-les.

En finalitzar aquest període s'emetrà un informe de resultats dirigit a l'empresa sol·licitant. Si el resultat d'aquest informe és favorable i s'aconsegueixen els estàndards de qualitat establerts per certificar-se es farà efectiva la certificació.

Posat cas que sigui negatiu, l'informarà de quins són els aspectes que s'hauran de millorar per poder aconseguir-ho. En aquest moment, l'empresa podrà decidir si corregir-los o parar el procés de certificació.


[1] Nota: En signar el document de Compromís de Certificació, l'empresa ha de facilitar les dades necessàries i els documents pertinents exigits pels responsables de la gestió de la Marca, perquè es pugui facturar la quota en concepte de participació en el Programa de Compromisos. El cobrament d'aquesta quota només es farà efectiu un cop l'empresa hagi superat satisfactòriament el període de comprovacions prèvies i és de caràcter anual.