Mitjançant el Sistema de Control del Procés s’avalua el grau d’eficàcia del pas de mercaderia pel Port de Barcelona, a través d’indicadors que fan referència a l'agilitat, la seguretat, la integritat, els costos i la informació.

Aquests indicadors mesuren aspectes de l’operativa portuària, com per exemple:

  • Intervencions de l’Equip de Qualitat en precintes i mercaderies.
  • Integritat en precintes i mercaderies (incidències internes).
  • Volum d’inspeccions realitzades.
  • Incidències durant l’acte d’inspecció.
  • Temps d’estada dels contenidors.
  • Temps d’inspecció en el Punt d’Inspecció Fronterera (PIF).
  • Reclamacions dels clients.
  • Evolució del Programa de Garanties.

 


Aquestes dades també permeten transmetre al receptor què ha passat amb la seva mercaderia durant el pas pel port i durant l'acte d'inspecció i incidències.

S'està treballant en la definició d'un nou sistema d'indicadors que mesuraran, de forma molt més específica, i des del punt de vista de les necessitats del client final, el grau d'eficiència dels processos associats al pas de la mercaderia pel Port, i obtenir informació que permeti millorar els estàndars de servei dels processos logístics portuaris.


Aquests nous indicadors amplien el seu abast de mesura amb el doble objectiu de:

  • Obtenir informació que permeti millorar els estàndars de servei.
  • Comunicar el grau de fiabilitat de les operacions i activitats del Port de Barcelona.