Per realitzar el control de processos es defineixen els agents d'informació, les dades necessàries per fer el mesuratge, el seguiment i l’avaluació dels plans de qualitat i les interfícies sobre les quals s’ha de fer el mesuratge. Les dades que s’obtenen durant el control del procés permeten elaborar l’informe trimestral del Sistema de Qualitat, que es distribueix a la Comunitat Portuària de Barcelona.

Aquestes dades també permeten transmetre al receptor tot el que ha succeït a la seva mercaderia durant el pas pel Port durant l’acte d’inspecció i incidències.

Una part molt important d’aquesta activitat és l’anàlisi de les reclamacions que afecten els processos que formen part del Pla de Qualitat, i activació del Programa de Garanties, així com la informació, transparència i notificació d'incidències del precinte i/o de la mercaderia i de l’etiqueta informativa d’inspecció física a la Comunitat Portuària. 

L’objectiu últim del oontrol de processos té a veure amb la fase de revisió i millora, ja que a partir de l’anàlisi de dades i de les insatisfaccions del client es pot plantejar la millora de la prestació del servei i l’eficàcia i l’eficiència dels processos, i es fixen nous objectius.

En aquesta tasca és molt important la cooperació o assistència tècnica i/o col·laboració establerta amb empreses i entitats d’àmbit portuari per compartir i traslladar l’experiència en matèria de qualitat, que es tradueixi en l'establiment de corredors de tràfic.