El Port de Barcelona és una infraestructura d’importància estratègica per a la competitivitat de la indústria i el comerç català.

El valor del Port de Barcelona per als seus clients és fer més competitives les cadenes logístiques de les empreses que utilitzen els seus serveis.

Quin benefici aporta el Port de Barcelona als seus clients?

La contribució del port a la competitivitat dels seus clients es xifra en l’equivalent al 6,1% de les vendes dels sectors industrials i comercials de Catalunya, dada que es correspon amb una xifra de 22.865 milions d’euros. 

Gran part d’aquest benefici procedeix de l’augment de les vendes de les empreses clients gràcies al fet que el Port de Barcelona els facilita un   grau més alt d’internacionalització i diversificació amb l’accés a un ampli conjunt de mercats exteriors en el temps, freqüència i nivells de qualitat requerits.

L’augment de l’activitat exterior dels sectors productius de Catalunya genera, alhora, un conjunt de rendes addicionals o activitat econòmica equivalent al 5,7% del VAB de Catalunya i una ocupació que representa el 5,4% del total.

 

 

En conjunt,el Port de Barcelona és responsable de forma directa o indirecta del 7,1% del VAB i del 6,3% de l’ocupació de Catalunya.

El benefici que obtenen els clients per l’existència del Port és molt superior al valor econòmic que produeix el Port com a infraestructura de serveis. La influència que té el Port en els processos de producció i vendes de les empreses que l’utilitzen per a les seves importacions i exportacions va més enllà del volum de mercaderies que transiten, ja que té una repercussió directa en el nivell de competitivitat de les cadenes logístiques dels   seus clients i, en definitiva, en la riquesa generada pel conjunt de l’economia catalana.