Amb la signatura de la Carta de Qualitat Concertada, el 1993, i a través de la integració dels operadors públics i privats amb responsabilitats i interessos dins de l'àmbit territorial, el Port es comença a constituir com una única comunitat portuària de serveis amb l'objectiu de donar compliment a les necessitats i expectatives dels seus clients. Les seves actuacions es definiren en el si d'un òrgan plenari anomenat Consell Rector del Pla de Qualitat, el qual revisà la seva estructura i estatuts el 1998 amb l'elaboració del Pla Estratègic del Port de Barcelona, i també al 23 de juliol del 2007, que passa a denominar-se Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària de Barcelona.

El Consell Rector és l'òrgan que materialitza la voluntat de cooperació entre l'Autoritat Portuària de Barcelona i totes les institucions públiques i privades que duen a terme la seva activitat en l'àmbit portuari de Barcelona, amb la finalitat de participar en el desenvolupament futur del Port de Barcelona.

En definitiva, el Consell Rector per a la Promoció de la Comunitat Portuària de Barcelona pretén promoure totes aquelles actuacions que reforcin la marca Port de Barcelona com a comunitat de negoci i que afavoreixin el procés d'expansió nacional i internacional del Port, per tal d'augmentar i fidelitzar tràfic de mercaderies i potenciar-ne la seva imatge.

El Consell està integrat pels representants de les diferents entitats, organismes i associacions que integren la Comunitat Portuària de Barcelona i altres relacionades amb el comerç internacional, de manera que hi estan implicats tots els actors del negoci portuari.

El seu funcionament es regeix per uns estatuts els quals foren aprovats el 23 de juliol del 2007. La seva estructura organitzativa compta amb un Comitè Executiu, òrgan col·legiat de caràcter permanent que eleva al Consell Rector aquelles propostes que contribueixen al desenvolupament de projectes d'interès i impulsa i supervisa els programes de treball i l'elaboració de les propostes d'actuació dels diferents Grups de Treball.