L'Autoritat Portuària de Barcelona té definida la seva missió com a organització, la seva visió (què es planteja arribar a ser en un futur) i els valors que regeixen el seu comportament com a institució. Tota l'organització s'esforça dia a dia per assolir aquestes màximes:

Missió

Generar prosperitat a la nostra comunitat, incrementant la competitivitat dels nostres clients mitjançant la provisió eficient i sostenible de serveis logístics i de transport.

Visió

Hub logístic SMART. The SMARTest logistic hub in the MED.

Valors

1 - Valoració i compromís de les persones
2 - Gestió ètica i professional
3 - Orientació al client
4 - Responsabilitat social
5 - Innovació.