Servei d'Atenció al Client


El Servei d'Atenció al Client (SAC) és un dels vincles més directes del Port de Barcelona amb el mercat, el seu principal objectiu és donar transparència i fiabilitat al pas de les mercaderies pel Port de Barcelona reconeixent la figura del client final com un dels seus actius principals, trencant amb el tradicional aïllament amb el teixit industrial, en moltes ocasions desconeixedor de la complexa operativa portuària.

Captar i traslladar les necessitats del mercat a l'Autoritat Portuària de Barcelona i a la seva comunitat logística és un altre dels objectius i també el d'oferir als importadors / exportadors la màxima informació dels serveis i les infraestructures disponibles.

Web del SAC

El SAC disposa de les eines següents per poder donar servei als seus clients:

1- Gestió de consultes i reclamacions

Gestiona totes aquelles consultes i reclamacions relatives al pas de la mercaderia pel nostre port. Les sol·licituds es poden fer via telefònica, per correu electrònic o de manera presencial.

Des del Servei d'Atenció al Client s'intenta detectar els punts febles de cada operació o servei i es proposen accions de millora per evitar possibles noves incidències.

També s'atenen consultes sobre:
- Funcionament de la logística en el transport de mercaderies
- Administracions (duana, serveis d'inspecció, etc.)
- Operadors (transitaris, agents de duanes, consignataris)
- Serveis (línies regulars...)
- Infraestructures (ubicació de terminals, punts d'inspecció...)
- Equipaments (escàner, dipòsits, PIF)

2 - Gestió de consultes sobre costos portuaris

Oferim un servei de consultes específic relatiu als costos portuaris, on s'analitzen els conceptes i imports de les factures emeses pels operadors logístics i que generin algun dubte.

3 - Servei de traçabilitat

- Quan arriba la meva mercaderia?
- La meva mercaderia és al Port i encara no la tinc als meus magatzems, per quin motiu?
- Quines mostres ha extret el servei d'inspecció de la meva mercaderia?

Són preguntes habituals que des del SAC es responen als clients.

Des del Servei d'Atenció al Client s'ofereix transparència i traçabilitat als importadors, exportadors i operadors sobre els circuits documentals i els processos físics en les operacions d'importació i exportació d'aquella mercaderia que passa pel Port de Barcelona, s'amplia informació sobre el procés documental de despatx, l'estat físic de les mercaderies, les inspeccions, etc.

A través del formulari adjunt els importadors i exportadors poden fer consultes sobre el pas de la seva mercaderia pel port. Aquesta sol·licitud serà contestada per correu electrònic en un temps no superior a 4 hores en horari laboral.

Les sol·licituds també es poden fer via telefònica o presencial.

4- Gestió d'incidències:

El Servei d'Atenció al Client (SAC) aten les sol·licituds, suggeriments, queixes o reclamacions referents al pas de les mercaderies pel Port de Barcelona.

El SAC també gestiona els incompliments dels compromisos adquirits en l'àmbit de la Marca de Calidad Efficiency Network del Port de Barcelona.

En cas d'incompliment de qualsevol dels compromisos el propietari de la mercaderia o el seu operador logístic certificat en representació seva podrá presentar una reclamació en què ha d'aportar:

- Dades del Propietari de la mercaderia:
    · Nom de l'empresa
    · NIF
    · Persona de contacte
    · Adreça fiscal
    · Telèfon
    · Email

- Dades de l'expedició:
    · Matrícula del contenidor
    · Data d'arribada de la mercaderia al port

Un cop realitzat l'anàlisi de la reclamació, el SAC contactarà amb el propietari de la mercaderia, en un termini no superior a 7 dies hàbils per a comunicar-li si procedeix o no la recepció d'una compensació econòmica per incumpliment d'algun dels compromisos establerts.

Els límits de compensació estan entre 80 i 500 euros depenent del compromís no acomplert.

5- Canals de comunicació:

Presencial:
Moll de Barcelona
World Trade Center - Edifici Est - 3a planta
08039 Barcelona
Telèfon de contacte:
93 306 88 06
Fax:
93 306 88 15
Horari:
De dilluns a dijous, de 09.00 a 17.00 hores
Divendres, de 08.00 a 15.00 hores

Durant el mes d'agost, de 08.00 a 15.00 hores.

Correu de contacte:
sac@portdebarcelona.cat