Els Referencials o Manuals de Servei són l’aposta de futur quant a la Qualitat en la prestació de serveis a tots els ports i l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) està plenament implicada a desenvolupar-los per contribuir a un objectiu comú: la millora de la qualitat de servei oferta al client.

Ports de l’Estat és el responsable d’elaborar i aprovar els Referencials de Servei Genèrics que, posteriorment, són adaptats a la realitat de cada port mitjançant l’elaboració dels Referencials de Servei Específics. L’aplicació de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general, ha suposat un nou pas en la millora de la qualitat de servei a tots els ports.

Els Referencials de Servei consten de dues parts, per una banda un Manual de Qualitat i, per una altra d'una sèrie de característiques de qualitat de servei, l’acompliment de les quals permet a les empreses obtenir una certificació que acredita la qualitat dels serveis que presten als seus clients, per a la qual cosa han de superar una auditoria d’una empresa externa acreditada.

 

L’APB ha liderat el desenvolupament de diferents Referencials de Servei Específics (RSE) al Port de Barcelona:

  • RSE per al Tràfic d'Automòbils
  • RSE per al Servei de Practicatge
  • RSE per Ajudes a la Navegació Marítima
  • RSE per al Tràfic de Contenidors
  • RSE per al Tràfic de Granels
  • RSE per a les Companyies Navilieres

Actualment s’està desenvolupant el RSE per al Tràfic de Creuers i Ro-Ro.