Acceptació compromisos

Una vegada examinada la normativa i tenint clar que podem comprometre'ns en el compliment dels estàndards d'eficiència establerts se signa el document de Compromís de Certificació, pel qual ens comprometem a oferir:

Fiabilitat en les operacions en el procés d'exportació

Les empreses de la Marca Efficiency Network es comprometen a:

Que el compliment dels terminis establerts amb l'exportador per a la recollida del contenidor en el lloc, dia i hora pactats, amb una precisió horària de 2 hores.

Que l'entrada terrestre al port de MMPP (mercaderies perilloses) en contenidors FCL o LCL serà autoritzada amb anterioritat a l'arribada del camió a la terminal el dia sol·licitat d'entrada.

Que el despatx duaner,  en cas d'inspecció documental, des de la presentació del DUA fins a l'obtenció del "levante", quan no intervinguin els SIF, es realitzarà en un temps inferior a 8 hores hàbils i en cas d'inspecció física, des de la presentació del DUA fins a l'obtenció del "levante", quan no intervinguin els SIF, es realitzarà en un temps inferior a 17 hores hàbils.

Que el procés d'inspecció dels SIF i despatx duaner, en cas d'inspecció documental, es realitzarà, des de l'enviament del sol·licito fins a l'obtenció del "levante", en un termini no superior a:

- 14 hores hàbils en cas de Sanitat Exterior
- 6 hores hàbils en cas de Sanitat Vegetal
- 8 hores hàbils en cas de Peribles
- 5 hores hàbils en cas de SOIVRE

I en cas d'inspecció física,
Que el despatx duaner es realitzarà, des de l'enviament del sol·licito fins a l'obtenció del "levante", en un termini no superior a:
- 25 hores hàbils en cas de Sanitat Exterior i Sanitat Animal
- 17 hores hàbils en cas de Sanitat Vegetal i Peribles
- 15 hores hàbils en cas de SOIVRE

Que tota mercaderia en contenidor d'exportació serà carregada en l'escala prevista, sempre que l'exportador hagi posat la mercaderia a disposició per a la seva expedició en el termini pactat amb el transitari o operador que organitzi el transport terrestre.

Que es notificarà a l'exportador el coneixement d'embarcament en un termini no superior a  10 hores hàbils després de la sortida del buc.

Fiabilitat en les operacions en el procés d'importació

Les empreses de la Marca Efficiency Network es comprometen a:

Que el compliment dels terminis establerts amb l'importador per al lliurament del contenidor en el lloc, dia i hora pactats, amb una precisió horària de 2 hores.

Que el despatx duaner, en cas d'inspecció documental, des de la presentació del DUA fins a l'obtenció del "levante", quan no intervinguin els SIF, es realitzarà en un temps inferior a 8 hores hàbils i des de la presentació del DUA fins a l'obtenció del "levante", quan no intervinguin els SIF, es realitzarà en un temps inferior a 17 hores hàbils.

Que el procés d'inspecció dels SIF i despatx duaner, en cas d'inspecció documental, es realitzarà, des de l'arribada del buc (o l’enviament del sol·licito) fins a l'obtenció del "levante", en un termini no superior a:

- 14 hores hàbils en cas de Sanitat Exterior
- 6 hores hàbils en cas de Sanitat Vegetal
- 8 hores hàbils en cas de Peribles
- 5 hores hàbils en cas de SOIVRE

I en cas d'inspecció física,

Que el despatx duaner es realitzarà, des de l'enviament del sol·licito fins a l'obtenció del "levante", en un termini no superior a:

- 25 hores hàbils en cas de Sanitat Exterior i Sanitat Animal
- 17 hores hàbils en cas de Sanitat Vegetal i Peribles
- 15 hores hàbils en cas de SOIVRE

Transparència en la informació

Aquest compromís és de l'Autoritat Portuària de Barcelona que es compromet a facilitar informació fiable en un termini no superior a 4 hores hàbils sobre les principals operacions, dates i incidències relacionades amb la importació/exportació de la mercaderia.

La sol·licitud d'informació es pot realitzar directament a l'Autoritat Portuària i es garanteix la informació sobre els següents processos:

- Autorització d'entrada de Mercaderia Perillosa
- Entrada i/o sortida de mercaderia contenerizada en el Port
- Despatxo duaner
- Inspecció dels Serveis d'Inspecció en Frontera i despatxo
- Notificació coneixement d'embarqui

S'exclouen la informació relativa a contenidors LCL (Less Than Container Load) de règim de grupaje marítim i contenidors de cabotaje i els casos en els quals s'incompleixi el compromís a causa de força major.

Addicionalment, l'Autoritat Portuària es compromet a facilitar l'import de la taxa Portuària en la mercaderia (L3) en els dos sistemes d'aplicació que explica la llei 48/2003.

Integritat en la manipulació de la Mercaderia

Les empreses certificades per la Marca de Qualitat garanteixen que no es produiran incidències (danys i mancades) en la mercaderia en contenidor de qualsevol tipus durant la seva manipulació i estada en les terminals i instal·lacions físiques incloses en el Pla de Qualitat. I que es lliurarà el contenidor, en el cas de les importacions, amb el mateix precinte amb què ha sortit de la terminal.

S'inclou en aquesta garantia aquella mercaderia no contenerizada que passa inspecció en el Punt d'Inspecció en Frontera (PIF) o a Barcelona Reefer Terminal (BRT), sempre que el dany sigui conseqüència d'una manipulació realitzada per una persona autoritzada.