Una de les funcions ambientals més importants que té l'obligació de prestar els ports és la correcta recepció dels residus i deixalles generats en els vaixells que fan escala, com a mesura més eficaç per evitar que puguin ser llançats al mar.

La gestió d'aquests residus per part dels bucs i les obligacions que es deriven per als ports estan regulades pel Conveni Internacional per Prevenir la Contaminació pels Bucs, 1973, modificat pel protocol de 1978, (conegut com a Conveni MARPOL 1973-1978).

Aquest conveni distingeix 6 grans grups de residus que es poden generar en el vaixell i dedica un annex a la gestió de cadascuna d'aquestes 6 tipologies de residus:

  • Annex I: Aigües amb hidrocarburs procedents de la sentina, llots del depurador, olis minerals usats i aigües del rentat de tancs que han contingut productes petrolífers.
  • Annex II: aigües del rentat de tancs que han contingut substàncies nocives químiques.
  • Annex III: Residus d'embalatges.
  • Annex IV: Aigües brutes dels vaixells, que comprenen aigües residuals procedents de desaigües, WC, lavabos, cuina, etc.
  • Annex V: Escombraries sòlides comprenent les restes de queviures (excepte peix fresc), residus de feines domèstiques, plàstics, paper, draps, i deixalles relacionats amb el carregament, com restes de fustes d'estiba i embalatge , cables de trincat, cunyes, fleixos, caps, etc.
  • Annex VI: Substàncies contaminants de l'atmosfera que engloba un ampli espectre que va des de residus d'amiant (usats com a revestiment ignífug en mampares i portes), gasos contaminants i partícules procedents dels motors i residus del sistema de rentat de gasos.

El Conveni MARPOL 73/78 obliga els ports a disposar d'instal·lacions de recepció d'aquests residus adequades al volum de residus i al nombre de serveis a prestar per evitar demores al vaixell.

El Port de Barcelona disposa d'operadors que presten el servei de recollida d'aquests residus i que tenen planta de tractament al mateix port. El servei comprèn els residus de l'annex I (hidrocarburs), de l'Annex II (Residus líquids de càrrega), de l'Annex IV (aigües residuals) i de l'Annex V (Residus sòlids).

El servei es presta tots els dies de l'any, a qualsevol hora del dia i a petició del propi vaixell, mitjançant gavarra o mitjançant camió. Es presten al voltant de 8.000 serveis anuals amb uns volums que ronden 130.000m3.

Pla de recepció de rebuigs de vaixells i de residus de càrrega
 
Plec de prescripcions particulars de recepció de deixalles als vaixells

Concreció de la clàusula 9.2.a del plec de prescripcions particulars MARPOL

Tríptic explicatiu de la concreció de la clàusula 9.2.a