La proximitat dels ports a les aglomeracions urbanes, que són els receptors més sensibles de les afeccions de l'activitat portuària (qualitat de l'aire, millora de les aigües litorals, molèsties per soroll, congestió per mobilitat induïda, etc.), i la necessitat d'assegurar el creixement futur de l'activitat i superfície portuària en entorns molt urbanitzats i amb una elevada competència d'ús, ha fet que tots els grans ports hagin millorat el seu compromís ambiental i hagin dedicat especial atenció als problemes mediambientals derivats de la seva activitat.

No obstant, en un context cada vegada més globalitzat, els ports s'enfronten a nous reptes com el canvi d'importància de les grans rutes comercials, la creixent competència entre ports per captar nous trànsits i moure més mercaderia i la necessitat d'augmentar l'eficàcia de la cadena de transport de mercaderia que afecta de manera important als ports.

Per la seva banda, la indústria naviliera també s'ha d'adaptar de manera molt ràpida a la nova normativa ambiental que s'aplica als vaixells, particularment als nous i estrictes límits d'emissió de gasos contaminants i partícules en compliment de l'annex VI del Conveni Marpol.

Per aquests motius, els ports s'han d'adaptar a aquest nou context comercial i de normativa ambiental millorant l'eficàcia i eficiència dels seus serveis i activitats (port sense papers, serveis portuaris àgils, etc.), augmentant els seus calats per poder donar servei a nous vaixells més grans, proveint superfícies complementàries per a activitats logístiques, traient profit dels nous desenvolupaments de les tecnologies de la informació per modernitzar els seus serveis i activitats i, en definitiva, diferenciant-se dels altres ports en dos eixos de modernització: el smart port i el port sostenible.

En definitiva, l'aposta per la sostenibilitat dels ports és un element imprescindible per garantir l'encaix port-ciutat i per assegurar el seu creixement futur, però també per contribuir a la seva modernització i diferenciació en relació a altres ports en un context de comerç mundial cada vegada més globalitzat.