Cliqueu sobre les zones acolorides per conèixer els requisits específics per tramitar la sol·licitud de permís especial per a activitats professionals audiovisuals amb dron a cada una de les zones del recinte del Port de Barcelona.

Tràmit per gestionar l'autorització a la Seu electrònica de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Carregant components. Esperi si us plau...

Requisits generals

- Disposar d'una autorització de l'Autoritat Portuària de Barcelona.
- Disposar d'una autorització d'Enaire amb les condicions d'utilització aplicables a l'operació.
- Disposar d'una autorització d'Heliport CAT Helicopters amb les restriccions específiques.
- Ser operador registrat (excepte MTOM 250 gr i sense mitjans d'enregistrament), complir tots els requisits de la norma aplicable esmentada a l'apartat 3. En particular, el pilot que realitzi l'operació haurà de disposar de la certificació que correspongui per a l'operació a realitzar.
- Justificació de tipus de categoria de l'operació (oberta o específica), a través d'anàlisi d'avaluació de riscos operacionals, registre d'AESA d'operador on es pugui verificar la categoria en què s'opera, declaració lliurada a AESA d'escenari estàndard específic, autorització d'operació específica o LUC.
- Document amb què l'operador analitzi el compliment amb les diferents condicions requerides pel Reglament Delegat (UE) 2019/945 en funció de la grandària de l'UAS i la seva operació. No s'exigeix el compliment de tots els requeriments de la classe corresponent, sinó una anàlisi de l'operador aplicada a la seva operació/UAS.

 
1. Àrea Pública

Ús: Professional

Condicions d'operació:
Altura màxima de vol permesa 60 metres

 

 
Requisits de la Zona 1

- Haver comunicat l'operació al Ministeri de l'Interior i al Departament d'Interior (Generalitat de Catalunya) i disposar de permís del concessionari (si fos aplicable).
- Disposar de permís del propietari del terreny (si n'hi hagués).
- Disposar de permís per a l'operació de l'UAS per part de l'entitat gestora Gerència Urbanística Port Vell. Se sol·licitarà permís segons l'indicat a https://www portvellbcn.cat.
- Coordinació de ràdio amb heliport CAT Helicopters.
- Coordinació de ràdio amb Enaire.
- Que el pilot disposi d'una habilitació de ràdiofreqüència (RF).
- Haver realitzat una avaluació de riscos operacionals aplicable a l'operació sol·licitada.
- Assegurança de responsabilitat civil (segons Reglament (CE) 785/2004).

Tipologia d'operació
Requisits en funció de la massa de l'aeronau

Oberta

MTOM < 250 gr:
- Acomplir els requisits establerts pel Reglament d'Execució UE 2019/947 per a la subcategoria A1 sense necessitat de disposar d'identificació de classe Co.

 

250 gr < MTOM < 4 kg:
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m o 5 m (només en el cas que la velocitat màxima de l'UAS sigui inferior a 11 km/h).
- Que el pilot disposi d'una formació teòrica certificada en la subcategoria A2 segons el Reglament d'Execució UE 2019/947.

Específica

4 kg < MTOM < 25 kg:
- Descripció de l'operació (ConOps)
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m
- Ser operador registrat dins de la categoria específica, a través de:
· Declaració davant AESA d'escenaris STS-ES-1 (sempre que sigui aplicable), o
· Autorització AESA per a l'operació, o
· LUC amb abast relacionat
- Que el pilot disposi de la formació i requisits exigits en funció de la categoria d'operació del punt anterior.

 
2. Àrea Restringida

Ús: Professional

Condicions d'operació:
Altura màxima de vol permesa 40 metres

 

 
 
Requisits de la Zona 2

- Haver comunicat l'operació al Ministeri de l'Interior i al Departament d'Interior (Generalitat de Catalunya) i disposar de permís del concessionari (si fos aplicable).
- Que el pilot disposi d'una habilitació de ràdiofreqüència (RF), només en cas que la comunicació ràdio sigui requerida per Enaire o CAT Helicopters.
- Haver realitzat una avaluació de riscos operacionals aplicable a l'operació sol·licitada.
- Assegurança de responsabilitat civil (segons Reglament (CE) 785/2004).

Tipologia d'operació
Requisits en funció de la massa de l'aeronau

Oberta

MTOM < 250 gr:
- Complir els requisits establerts pel Reglament d'Execució UE 2019/947 per a la subcategoria A1 sense necessitat de disposar d'identificació de classe Co.
- Descriure l'operació (ConOps).
- Si l'operació es realitza a una distància inferior o igual a 50 m horitzontal entre el pilot i l'UAS, lliurar a l'Autoritat Portuària una declaració responsable del compliment amb l'operació descrita.
- Si l'operació es realitza a una distància superior a 50 m en horitzontal entre el pilot i l'UAS, sol·licitar una autorització a l'Autoritat Portuària de Barcelona, juntament amb tota la documentació anterior, annexant una avaluació de riscos operacionals.

 

250 gr < MTOM < 4 kg:
- Descriure l'operació (ConOps).
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m o 5 m (només en el cas que la velocitat màxima de l'UAS sigui inferior a 11 km/h).
- Que el pilot disposi d'un certificat de competència de pilot a distància A2, segons el Reglament d'Execució UE 2019/947.
- Si l'operació es realitza a una distància inferior o igual a 50 m horitzontal entre el pilot i l'UAS, lliurar a l'Autoritat Portuària una declaració responsable del compliment amb l'operació descrita.
- Si l'operació es realitza a una distància superior a 50 m en horitzontal entre el pilot i l'UAS, sol·licitar una autorització a l'Autoritat Portuària de Barcelona, juntament amb tota la documentació anterior, annexant una avaluació de riscos operacionals.

Específica

4 kg < MTOM < 25 kg:
Serà necessari sol·licitar una autorització de l'Autoritat Portuària de Barcelona, després de:
- Descripció de l'operació (ConOps)
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m
- Ser operador registrat dins de la categoria específica, a través de:
· Declaració davant AESA d'escenaris STS-ES-1 (sempre que sigui aplicable), o
· Autorització AESA per a l'operació, o
· LUC amb abast relacionat
- Que el pilot disposi de la formació i requisits exigits en funció de la categoria d'operació del punt anterior.

 
3. Àrea Restringida

Ús: Professional

Condicions d'operació:
Altura màxima de vol permesa 60 metres

 

 
 
Requisits de la Zona 3

- Haver comunicat l'operació al Ministeri de l'Interior i al Departament d'Interior (Generalitat de Catalunya) i disposar de permís del concessionari (sempre que sigui aplicable).
- Disposar d'una autorització del concessionari.
- Assegurança de responsabilitat civil (segons Reglament (CE) 785/2004).

Tipologia d'operació
Requisits en funció de la massa de l'aeronau

Oberta

MTOM < 250 gr:
- Descriure l'operació (ConOps).
- Complir els requisits establerts pel Reglament d'Execució UE 2019/947 per a la subcategoria A1 sense necessitat de disposar d'identificació de classe Co, incloent la qualificació del pilot a distància.

Si l'operació es realitza a una distància inferior o igual a 50 m en horitzontal entre el pilot i l'UAS, i a una distància superior a 50 m en horitzontal entre l'UAS i la zona de terminal de líquids a granel o CLH (zona 6), lliurar a l'Autoritat Portuària una declaració responsable del compliment amb l'operació descrita.
Si l'operació es realitza a una distància superior a 50 m en horitzontal entre el pilot i l'UAS, o a una distància inferior a 50 m en horitzontal entre l'UAS i la zona de terminal de líquids a granel o CLH (zona 6), sol·licitar una autorització a l'Autoritat Portuària de Barcelona, juntament amb tota la documentació anterior, annexant una avaluació de riscos operacionals i ERP: procediment de resposta d'emergència.

 

250 gr < MTOM < 4 kg:
- Descriure l'operació (ConOps).
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m o 5 m (només en el cas que la velocitat màxima de l'UAS sigui inferior a 11 km/h).
- Que el pilot disposi d'un certificat de competència de pilot a distància A2, segons el Reglament d'Execució UE 2019/947.

Si l'operació es realitza a una distància inferior o igual a 50 m horitzontal entre el pilot i l'UAS, i a una distància superior a 50 m en horitzontal entre l'UAS i la zona de terminal de líquis a granel o CLH (zona 6), lliurar a l'Autoritat Portuària una declaració responsable del compliment amb l'operació descrita.
Si l'operació es realitza a una distància superior a 50 m en horitzontal entre el pilot i l'UAS, o a una distància inferior a 50 m en horitzontal entre l'UAS i la zona de terminal de líquids a granel o CLH (zona 6), sol·licitar una autorització a l'Autoritat Portuària de Barcelona, juntament amb tota la documentació anterior, annexant una avaluació de riscos operacionals i ERP: procediment de resposta d'emergència.

Específica

4 kg < MTOM < 25 kg:
- Descripció de l'operació (ConOps)
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m
- Ser operador registrat dins de la categoria específica, a través de:
· Declaració davant AESA d'escenaris STS-ES-1 (sempre que sigui aplicable), o
· Autorització AESA per a l'operació, o
· LUC amb abast relacionat
- Que el pilot disposi de la formació i requisits exigits en funció de la categoria d'operació del punt anterior
- A més, haurà de lliurar:
· L'avaluació de riscos operacionals
· ERP: procediment de resposta d'emergència

 
4. Àrea Restringida

Ús: Professional

Condicions d'operació:
Altura màxima de vol permesa 60 metres

 

 
 
Requisits de la Zona 4

- Haver comunicat l'operació al Ministeri de l'Interior i al Departament d'Interior (Generalitat de Catalunya).
- Disposar d'una autorització del concessionari, indicant les restriccions imposades per aquest i establint un perímetre de seguretat de 30 m.
- Una assegurança de responsabilitat civil específica (segons Reglament (CE) 785/2004).
- Descriure l'operació ConOps.
- Ser operador registrat dins de la categoria específica, a través de:
- Autorització AESA per a l'operació, o
- LUC amb abast relacionat
- A més, haurà de lliurar:
- Una avaluació de riscos operacionals
- ERP: procediment de resposta d'emergència, que ha d'estar coordinat amb el del Port de Barcelona.

 
5. Àrea Restringida

Ús: Professional

Condicions d'operació:
Altura màxima de vol permesa 40 metres

 

 
 
Requisits de la Zona 5

- Haver comunicat l'operació al Ministeri de l'Interior i al Departament d'Interior (Generalitat de Catalunya) i disposar de permís del concessionari (sempre que sigui aplicable).
- Disposar d'una autorització del concessionari.
- Assegurança de responsabilitat civil (segons Reglament (CE) 785/2004).

Tipologia d'operació
Requisits en funció de la massa de l'aeronau

Oberta

MTOM < 250 gr:
- Descriure l'operació (ConOps).
- Complir els requisits establerts pel Reglament d'Execució UE 2019/947 per a la subcategoria A1 sense necessitat de disposar d'identificació de classe Co.
- Sol·licitar una autorització a l'Autoritat Portuària de Barcelona, juntament amb tota la documentació anterior, annexant:
· una avaluació de riscos operacionals
· ERP: procediment de resposta d'emergència

 

250 gr < MTOM < 4 kg:
Serà necessari sol·licitar una autorització de l'Autoritat Portuària de Barcelona, després de:
- Descriure l'operació (ConOps).
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m o 5 m (només en el cas que la velocitat màxima de l'UAS sigui inferior a 11 km/h).
- Que el pilot disposi d'un certificat de competència de pilot a distància A2, segons el Reglament d'Execució UE 2019/947.
- A més:
· Una avaluació de riscos operacionals
· ERP: procediment de resposta d'emergència

Específica

4 kg < MTOM < 25 kg:
Serà necessari sol·licitar una Autorització de l'Autoritat Portuària de Barcelona, després de:
- Descriure l'operació (ConOps)
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m
- Ser operador registrat dins de la categoria específica, a través de:
· Autorització AESA per a l'operació, o
· LUC amb abast relacionat
- A més, haurà de lliurar:
· Una avaluació de riscos operacionals, i
· ERP: procediment de resposta d'emergència

 
6. Àrea Restringida

Ús: Professional

Condicions d'operació:
En funció de les indicacions marcades per Enaire

 

 
 
Requisits de la Zona 6

- Descripció de l'operació ConOps.
- Confirmació d'haver coordinat amb el proveïdor de serveis de navegació aèria Enaire una finestra d'operació per a l'UAS especifica.
- Les limitacions i els requeriments imposats per Enaire hauran de ser lliurats a l'Autoritat Portuària de Barcelona.
- Haver comunicat l'operació al Ministeri de l'Interior i al Departament d'Interior (Generalitat de Catalunya) i disposar de permís del concessionari (sempre que sigui aplicable).
- Disposar d'una autorització del concessionari.
- Una assegurança de responsabilitat civil específica (segons Reglament (CE) 785/2004).
- Ser operador autoritzat per AESA en aquesta operació en concret.
- Que s'hagi establert un perímetre de seguretat de 30 m.
- Que el pilot disposi d'una habilitació de ràdiofreqüència (RF).
- Que el pilot compti amb un nivell de competència lingüística en anglès igual o major a 4.
- Una avaluació de riscos operacionals.
- ERP: procediment de resposta d'emergència, que ha d'estar coordinat amb el del Port de Barcelona.

 
7. Zona marítima interior

Ús: Professional

Condicions d'operació:
Altura màxima en funció de la zona d'operació

 

 
 
Requisits de la Zona 7

Qualsevol operació que es pretengui fer sobre la zona marítima interior del Port de Barcelona haurà de distingir si:
- Es realitza amb el pilot des d'una zona terrestre, en aquest cas els requisits a complir seran els següents:

· Els mateixos que els aplicables a la zona on es troba el pilot, els detallats anteriorment per a cada zona, i
· No sobrevolar cap embarcació i, en cas que es plantegés la possibilitat de fer-ho, caldrà reflectir-ho a l'avaluació de riscos operacionals, amb les accions de mitigació apropiades
· L'operació sempre ha de ser a VLOS

- Es realitza amb el pilot des d'un vaixell, en aquest cas els requisits a complir seran els següents:

· L'operador hauria de fer els vols en categoria específica, sota règim d'autorització
· No sobrevolar cap embarcació diferent des d'on es troba el pilot i, en cas que es plantegés la possibilitat de fer-ho, caldrà reflectir-ho a l'avaluació de riscos operacionals, amb les accions de mitigació apropiades
· Disposar d'autorització del propietari de l'embarcació
· L'operació sempre ha de ser a VLOS
· Les restriccions d'operació, en particular les d'alçada màxima d'operació, són les aplicables a la zona terrestre portuària més propera a l'UAS a cada moment

 
8. Zona marítima exterior

Ús: Professional

Condicions d'operació:
Altura màxima en funció de la zona d'operació

 

 
 
Requisits de la Zona 8

Qualsevol operació que es pretengui realitzar sobre la zona marítima exterior, però gestionada per Port de Barcelona (incloent-hi la superfície de 2 NM mar endins des de tot el perímetre exterior del mapa de 2 NM mar endins des de tot el perímetre exterior del mapa.
- Es realitza amb el pilot des d'una zona terrestre, en aquest cas els requisits a complir seran els següents:

· Els mateixos que els aplicables a la zona on es troba el pilot, els detallats anteriorment per a cada zona, i
· No sobrevolar cap embarcació i, en cas de plantejar-se la possibilitat, caldrà reflectir-ho a l'avaluació de riscos operacionals, amb les accions de mitigació apropiades
· L'operació sempre ha de ser a VLOS

- Es realitza amb el pilot des d'un vaixell, en aquest cas els requisits a complir seran els següents:

· L'operador hauria de fer els vols en categoria específica, sota règim d'autorització.
· No sobrevolar cap embarcació diferent des d'on es troba el pilot i, en cas que es plantegés la possibilitat de fer-ho, caldrà reflectir-ho a l'avaluació de riscos operacionals, amb les accions de mitigació apropiades.
· Disposar d'autorització del propietari de l'embarcació.
· L'operació sempre ha de ser a VLOS.
· Les restriccions d'operació, en particular les d'alçada màxima d'operació, seran les aplicables a la zona terrestre portuària més propera a l'UAS a cada moment.

En cas de voler realitzar l'operació a BVLOS, s'haurà de comptar amb un NOTAM emès a aquest efecte i lliurar-lo juntament amb la sol·licitud d'operació a l'Autoritat Portuària de Barcelona i, en aquest cas, realitzar els vols en categoria específica sota règim d'autorització o LUC.