La importància econòmica del Port de Barcelona transcendeix a tota la cadena logística, des de l’entrada/sortida del vaixell fins al consumidor final.

Els ports es configuren com a grans infraestructures de serveis generadores de riquesa, que transcendeix més enllà del perímetre del port i que repercuteix directament en la competitivitat de l’àrea industrial i comercial a la qual presten els seus serveis.

Què produeix el Port com a infraestructura de serveis?

L’activitat del Port de Barcelona -serveis a vaixells, serveis logístics i de transport intermodal- genera, directament i indirectament, un valor afegit brut (VAB) a l’economia de 2.291 milions d’euros, fet que suposa una aportació de l’1,4% al VAB de Catalunya.

Per cada 100 € de rendes generades directament per les empreses del Port es generen 58 € addicionals de VAB a l’economia.

En termes d’ocupació, les empreses de la comunitat portuària donen feina directament a 13.365 persones i, en conjunt, considerant també el nivell d’ocupació que es genera de forma indirecta, creen un total de 32.101 llocs de treball, que representen el 0,9% de l’ocupació de Catalunya.

Per cada 2 llocs de treball al Port de Barcelona es generen 3 llocs de treball addicionals a l’economia.