TREBALLANT CONJUNTAMENT PER A UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

El Port de Barcelona és la principal infraestructura de transport i serveis de Catalunya i un port de referència de la regió euromediterrània. Disposa de prop de 100 línies regulars que connecten, de manera directa, amb més de 200 ports dels cinc continents.

És el primer port de l'Estat per a tràfics internacionals i està especialitzat en càrrega general i mercaderies d'alt valor, com béns de consum, productes electrònics i vehicles.

Conscients de l'impacte que té com a motor econòmic i per tal de donar resposta als objectius de sostenibilitat del III Pla estratègic del Port, el 2016 es va endegar el Pla de sostenibilitat sectorial. Aquest permet que les organitzacions que formen la Comunitat Portuària treballin envers un desenvolupament sostenible, tot tenint presents les expectatives dels diferents grups d'interès.

El Port de Barcelona posa la mirada en els reptes no només de país i de ciutat, sinó també mundials. Per això, s'incorporen els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es vol seguir treballant per al desenvolupament sostenible del Port de Barcelona, per als grups d'interès i per a la comunitat global, i contribuir així al benestar de les persones.

 
Un dels eixos estratègics del Port
de Barcelona és garantir el seu creixement
sostenible, en línia amb el Pacte Mundial
i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides, amb
els quals estem fermament compromesos.
Això implica potenciar la contribució que
la nostra infraestructura fa a la societat
pel que respecta al valor econòmic, social
i ambiental. Una aportació que genera,
de manera col·lectiva, la Comunitat
Portuària, amb tota la diversitat d'actors
i de perfils professionals que integra.

Mercè Conesa
Presidenta del Port de Barcelona
(2018-2021)

 

El creixement del Port ha de basar-se en criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental que afavoreixin la competitivitat de l'oferta en el hinterland ampliat.
III Pla Estratègic del Port de Barcelona 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

DESENVOLUPAMENT DEL VALOR ECONÒMIC

El creixement econòmic del Port de Barcelona ha batut xifres rècord en algunes magnituds, com el valor de les mercaderies, el nombre de passatgers o el tràfic marítim de curta distància. El Port treballa perquè aquest creixement tingui cura de les persones i del medi ambient.

ODS 8
PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, L'OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DIGNE PER A TOTES LES PERSONES

El creixement de mercaderies i de passatgers va acompanyat de la preocupació que aquest sigui respectuós amb l'entorn i amb el medi ambient.
›› A Catalunya, generació d'un VAB total a l'economia de 3.531 milions d'euros, fet que representa un 1,7% del VAB.
›› 25% de quota de mercat de comerç exterior marítim d'Espanya i 74% de Catalunya.
›› 9,7% d'increment en el tràfic total, en tones, respecte l'any anterior.
›› Increment del 4,5% del tràfic marítim de curta distància, en substitució del transport per carretera.
›› Per cada 1.000 creueristes es generen 4 llocs de treball a Catalunya.

ODS 9
CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS, PROMOURE LA INDUSTRIALITZACIÓ INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR LA INNOVACIÓ

El creixement ha estat possible gràcies a les infraestructures i l'ampliació de les inversions any rere any.
›› 47,3 km de via de ferrocarril dins el recinte portuari.
›› 61% d'inversió privada sobre el total d'inversió.
›› 4,6% d'inversió en R+D+I sobre el total de la inversió.
›› 187.808 euros d'ajudes rebudes per projectes d'R+D+I.

ODS 12
GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES

El consum i la producció sostenibles van lligats amb l'ús eficient dels recursos, l'eficiència energètica i unes infraestructures sostenibles.
›› 75 organitzacions adherides al Pla de sostenibilitat sectorial del Port de Barcelona.
›› Participació en projectes europeus per reduir emissions, potenciar la mobilitat amb vehicles elèctrics o l'ús de GNL per al transport marítim.
›› 97,3% de les compres de productes o serveis es realitzen dins la Unió Europea.

DESENVOLUPAMENT DEL VALOR SOCIAL

El Port de Barcelona el configuren totes les persones que hi treballen, les persones usuàries i l'entorn metropolità. És per això que vetllar pel seu benestar esdevé un pilar central de les actuacions de les organitzacions de la Comunitat Portuària.

ODS 3
GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTHOM EN TOTES LES EDATS

La qualitat de vida és un aspecte essencial que es vigila i promou.
›› 16a edició de la Jornada de Salut Laboral i Sostenibilitat.
›› Reducció del 15,6% d'accidents laborals.
›› Potenciació de l'accés a desfibril·ladors DEAS.
›› 42,7% d'organitzacions amb sistemes de Prevenció de Riscos Laborals certificats.

ODS 4
GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE OPORTUNITATS D'APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM

La formació és important per a les persones treballadores i per afavorir l'ocupació en el sector.
›› Inversió en formació: 2.442 h/any de mitjana per organització.
›› Tercera edició del Port Innova-Barcelona Port Hackathon, per potenciar la innovació en el teixit educatiu.
›› Programa Forma't al Port, amb 434 participants, per preparar estudiants per al sector portuari.

ODS 5
ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I APODERAR TOTES LES DONES I LES NENES

En un sector amb poca presència de dones, en el qual s'està treballant per tenir cura.
›› Un 36% d'organitzacions disposen de plans d'igualtat.
›› Un 53,3% d'organitzacions compta amb protocols contra l'assetjament sexual.

ODS 8
PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, L'OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DECENT PER A TOTHOM

Crear ocupació de qualitat és un repte que es fa extensiu a persones amb discapacitat o amb risc d'exclusió social.
›› Creixement anual (mitjana ponderada) de la plantilla del 3%.
›› 80,3% de persones empleades amb contracte laboral fix.
›› 76,9% de persones amb contracte a temps complet.
›› 1,9% de persones contractades amb discapacitat i 2% amb risc d'exclusió social.

ODS 11
ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUIN INCLUSIUS, SEGURS, RESILIENTS I SOSTENIBLES

Es desenvolupen accions que vetllen per un entorn inclusiu i solidari amb les persones i la ciutat.
›› El 21,3% de les organitzacions disposen de plans de mobilitat.
›› Afavorir la interrelació de l'espai públic i els usos portuaris.
›› Museu Marítim de Barcelona com a espai de salvaguarda del patrimoni marítim.

DESENVOLUPAMENT DEL VALOR AMBIENTAL

Tenir cura de l'entorn natural, reduir els impactes negatius i promoure bones pràctiques ambientals en el si de la Comunitat Portuària és un repte diari en el qual fa anys que es treballa amb objectius ambiciosos.

ODS 6
GARANTIR LA DISPONIBILITAT D'AIGUA I LA SEVA GESTIÓ SOSTENIBLE I EL SANEJAMENT PER A TOTHOM

Actuacions destinades a la reducció dels residus, la prevenció d'abocaments i la neteja de les aigües.
›› 30 Km de col·lectors i 16 estacions de bombament per al sanejament d'aigües portuàries.
›› Servei diari de recollida i retirada de residus flotants de la làmina d'aigua.
›› Control de la qualitat de l'aigua i dels sediments.

ODS 7
GARANTIR L'ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I MODERNA PER A TOTHOM

S'aposta per l'eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants, alhora que es promou la inversió en infraestructures sostenibles i tecnologies d'energia no contaminant.
›› Participació en 5 projectes pilot d'introducció de gas natural com a combustible de mobilitat.
›› Transformació de 26 camions a gas natural.
›› Estudi del potencial de generació energia renovable a la zona portuària.

ODS 13
PRENDRE MESURES URGENTS PER COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES

Control dels riscos mediambientals que pot comportar l'activitat portuària amb l'objectiu de prevenir-los i minimitzar-los.
›› Impuls de grups de treball relacionats amb la sostenibilitat.
›› Subscripció i adhesió a acords relacionats amb el canvi climàtic: Acords voluntaris de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) i programa World Ports Climate Action Plan.
›› Potenciació de la intermodalitat del ferrocarril i el transport marítim de curta distància.

ODS 14
CONSERVAR I UTILITZAR DE FORMA SOSTENIBLE ELS OCEANS, ELS MARS I ELS RECURSOS MARINS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

La gestió prudent del mar és essencial per a un futur sostenible. El Port és en la mesura que el mar esdevé el seu aliat, per això, tenir cura del mar és tenir cura de l'activitat portuària.
›› Control de les operacions de risc per a la qualitat de les aigües.
›› Vigilància de les comunitats bentòniques.
›› Control de la introducció d'espècies invasives.