El Pla d'Autoprotecció (PAU) del Port de Barcelona és el document que recull les actuacions necessàries en cas de produir-se una emergència que pugui afectar a qualsevol instal·lació de la zona de servei portuari, de manera parcial o total, independentment de l'origen interior o exterior. Val a dir que l'abast territorial del pla inclou la part terrestre interior del perímetre del Port de Barcelona i la part marítima diferenciades en la zona I d'aigües protegides i la zona II exterior. Els objectius del PAU són tres: combatre l'origen de la situació d'emergència, mitigar-ne les conseqüències sobre les persones, els béns i el medi ambient i a més, en tractar-se d'una instal·lació estratègica, el restabliment del servei el més aviat possible.

De fet, cal veure també el Pla d'autoprotecció com una eina més per donar compliment a la missió de l'Autoritat Portuària de Barcelona pel que fa a la responsabilitat en la gestió de les infraestructures i la necessitat de garantir la fiabilitat dels serveis oferts.

La darrera versió del PAU va estar aprovada definitivament el 31 de maig de 2017 pel consell d'Administració del Port de Barcelona, estant en curs l'homologació del mateix per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

La nova versió aporta una simplificació de l'estructura del document, millora l'organització i l'operativitat en cas d'emergència, integrant les actuacions davant qualsevol emergència en un esquema de resposta únic, escalable i compatible amb el sistema de plans de protecció civil. Aquesta revisió s'adapta al Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Estructura
El PAU es recolza bàsicament en l'estructura de l'Autoritat Portuària, però comparteix les responsabilitats amb Capitania Marítima, segons competències de la Llei de Ports i la Marina Mercant, amb la participació de tots els centres de coordinació existents i el serveis portuaris del Port.

En concret, la Direcció de l'emergència està formada pel Director General de l'APB i el Capità Marítim, assessorats per un Gabinet de Crisi que integra responsables de l'APB, representants dels concessionaris o vaixells afectats i els representants de les administracions local, autonòmica i estatal. La Direcció de Comunicació també forma part d'aquesta estructura directiva que, en cas d'emergència, es constitueix al CECOPORT.

Per sota del Director d'Emergència, la figura del Cap de l'emergència, compartida pel Cap de Seguretat Industrial de l'APB i el Coordinador de Seguretat i Inspecció Marítima de Capitania Marítima, enllaça el CECOPORT amb el comandament sobre el terreny, que és el Cap d'intervenció. La figura de Cap d'intervenció correspondrà normalment al Coordinador terrestre, tot i que si l'afectació es sobre un vaixell podrà ser el Coordinador marítim el responsable de la intervenció. Tots plegats vetllen per una actuació integrada de les diferents entitats implicades a terra ferma o sobre la làmina del mar.

El Centre de Control de l'APB és el centre gestor del PAU, assistit de manera directa pel Centre de Coordinació de Salvament Marítim de Barcelona i la Torre de Control Portuari, d'acord amb les competències respectives.

Activació
El PAU es pot activar en diversos nivells, segons la gravetat de la situació i el seu abast: ALERTA (nivell 0), EMERGENCIA DE CONCESSIÓ (nivell 1), EMERGENCIA DE SECTOR (nivell 2), EMERGENCIA GENERAL (nivell 3).

El PAU s'activa per defecte a nivell 0 (Alerta) tant bon punt es rep un avís d'emergència. Amb la informació disponible, el Centre de Control de l'APB alerta els serveis d'emergència portuaris i comunica la situació als Caps d'emergència terrestre i marítima, els quals decideixen el nivell d'activació de comú acord. Aquest nivell d'activació serà transmès a les autoritats i a les entitats que pertoquin i els mitjans necessaris d'emergència seran mobilitzats pels diferents centres de coordinació en funció del nivell.

Integració amb els plans d'àmbit inferior
El PAU del Port de Barcelona ha de respectar, però al mateix temps integrar, els plans d'autoprotecció i mesures d'emergència de les diferents activitats que s'hi desenvolupen. En aquest sentit, el PAU estableix que, en cas d'emergència interna, les concessions han d'avisar al 080 (Bombers del Port – Bombers de Barcelona), Centre de Control de l'APB (900 100 852) i 112 (Emergències). En cas d'emergència externa, serà el Centre de Control de l'APB, amb el suport del Centre de Salvament Marítim i la Torre de Control Portuari, qui farà arribar l'avís a totes les concessions i embarcacions que es puguin veure afectades.

Sobre el terreny, els responsables i equips d'emergència de les concessions afectades hauran de coordinar-se amb els responsables del PAU del Port de Barcelona.

Integració amb plans d'àmbit superior
El PAU del Port de Barcelona ha de ser entès com un graó més en la cadena de plans d'emergència. Per sobre del PAU del Port es troben els plans de protecció civil municipals de Barcelona (a través dels diferents PAEM), del Prat de Llobregat en la seva àrea de competència i els plans de Protecció Civil de la Generalitat. D'aquests, els que es troben més directament relacionats amb les activitats portuàries són el CAMCAT, PLASEQCAT i TRANSCAT, sense descartar els plans lligats a fenòmens naturals, i el PROCICAT.

La integració amb els plans de protecció civil municipals i autonòmics es concreta en dos nivells de decisió: el Director de Emergència del PAU del Port, en coordinació amb els responsables municipals i autonòmics i el Centre de Comandament Avançat (CCA) on els responsables del Grup d'Intervenció del pla municipal o autonòmic assumiran la responsabilitat de les actuacions a l'àrea d'Operacions per sobre dels responsables del PAU, presents també al CCA.

Per últim, caldrà també que la Direcció de Comunicació del PAU del Port es coordini amb el Gabinet d'Informació dels plans de protecció civil i al mateix temps amb els responsables de comunicació de les concessions o companyies afectades.

Integració amb altres plans portuaris
Al Port de Barcelona cohabiten amb el PAU altres plans d'emergència o d'actuació portuaris com són el Pla de Protecció Portuària en l'àmbit policial i el PIM en els aspectes de contaminació marítima. En emergències d'origen policial, el PAU quedarà supeditat a les instruccions i necessitats del màxim responsable policial. En canvi, en el cas de danys de contaminació marítima lligats a una emergència el PAU actuarà en funció de les característiques de la mateixa.

Accés personalitzat a la informació del PAU del Port de Barcelona
L'accés al PAU del Port de Barcelona està restringit als usuaris de la Comunitat Portuària que els hi és d'aplicació. Aquesta informació es pot consultar a través d'una plataforma digital. Per sol·licitar accés podeu contactar amb el Departament de Seguretat Industrial adreçant-vos al correu electrònic seguretat.industrial@portdebarcelona.cat.

Accés a la zona restringida