Àrees geogràfiques

Taula on s'indica el codi intern de l'APB i la descripció, de diferents àrees geogràfiques mundials.

Àrees foreland

Àrees Subforeland

Armadors

Base de dades on s'indica el codi intern de l'APB, el número de Lloyds, el nom i l'adreça dels armadors que operen amb l'APB.

Vaixells

Base de dades on s'indica el codi, el nom i d'altres informacions específiques de tots els vaixells que atraquen o han atracat al Port de Barcelona.

Envasos

Taula on s'indica el codi i la descripció de diferents tipus d'envàs. Compleix la normativa UN/ECE Rec.nre. 21.

Equips Ro-Ro

Base de dades on s'indica el codi, la descripció i informació complementària dels equips ro-ro (roll-in /roll-out).

Instruccions particulars de Mercaderies Perilloses

Taula on s'indica el codi intern de l'APB i la descripció de les diferents condicions particulars de transport i emmagatzematge que han decomplir les MP dins el recinte portuari.

Missatges Error Berman

Locodes

Base de dades on s‘indica el codi, el nom i altres informacions genèriques de poblacions i portsmundials. Compleix la normativa UN/ECE Rec. nro.16.

Marques de vehicles

Taula on s'indica el codi, fixat pel Grup d'Armonizació de Processos i el nom de diferents empreses que fabriquen vehicles.

Mercaderia general

Base de dades on s'indica el codi de 4 dígits i 1 lletra (més significatius de la Nomenclatura Harmonitzada), la descripció d'altres informacions genèriques de tota la mercaderia que és susceptible de ser comercialitzada.

Mercaderies perilloses

Base de dades on s'indica el codi, la descripció i d'altres informacions específiques de totes aquelles mercaderies catalogades com a perilloses.

Molls

Base de dades on s'indica el codi intern de l'APB, el nom i la ubicació del molls que integren el Port de Barcelona.

Ubicacions

Països

Base de dades on s'indica el codi, el nom i d'altres informacions específiques referides a tots els països del món. Compleix la normativa ISO 3166 (an. 2).

Ports

Base de dades on s'indica el codi, el nom i d'altres informacions especifiques de tots els ports del món. És un subconjunt de UN/LOCODE segons UN/ECE reg.nro.16.

Tipus d'equipament

Taula on s'indica el codi i la descripció de diferents tipus d'equipamente existents a nivell mundial. Compleix la normativa 346, revisió 1995.

Tipus de Vaixells EDIFACT

Tipus de Vaixells Puertos Estado

Tipus de Vaixells Port Barcelona