El Pla d'Igualtat de l'Autoritat Portuària de Barcelona és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació inicial, orientades a assolir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Pla d'igualtat de l'APB