L'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) és l'organisme públic encarregat de la gestió del Port de Barcelona, port d'interès general integrat al sistema portuari de titularitat estatal (constituït per un total de 28 autoritats portuàries i l'organisme públic Ports de l'Estat, al que correspon la coordinació i el control d'eficiència del sistema portuari).

L'APB es regeix pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant. D'acord amb aquest Reial decret legislatiu, desenvolupa les competències següents en l'àmbit del Port de Barcelona:

- La prestació dels serveis generals, així com la gestió i control dels serveis portuaris per aconseguir que es realitzin en condicions òptimes d'eficàcia, economia, productivitat i seguretat, sense perjudici de la competència d'altres organismes.
- L'ordenació de la zona de servei del port i dels usos portuaris, en coordinació amb les administracions competents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme.
- La planificació, projecte, construcció, conservació i explotació de les obres i serveis del port, i el dels senyals marítims que tinguin encomanats, amb subjecció al que estableix aquesta Llei.
- La gestió del domini públic portuari i de senyals marítims que els sigui adscrit.
- L'optimització de la gestió econòmica i la rendibilització del patrimoni i dels recursos que tinguin assignats.
- El foment de les activitats industrials i comercials relacionades amb el tràfic marítim o portuari.
- La coordinació de les operacions de les diferents modalitats de transport en l'espai portuari.
- L'ordenació i coordinació del trànsit portuari, tant marítim com terrestre.

L'Autoritat Portuària de Barcelona és membre de: