Les condicions d'ús dels conjunts de dades proveïts per l'Autoritat Portuària de Barcelona, s'emparen a la normativa vigent al respecte. D'acord amb l'article 8 de la llei 37/2007, la reutilització de la informació continguda en els conjunts de dades està sotmesa a les següents condicions generals:

  • Que el contingut de la informació no sigui alterat
  • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació
  • Que es citi la font dels documents objecte de la reutilització
  • Que s'esmenti la data de l'última actualització

Llicència aplicable a la reutilització de les dades

La utilització dels serveis i dades proveïts en aquest portal pressuposa l'acceptació de les presents condicions d'ús, per bé que la seva acceptació no suposa la concessió a l'usuari dels drets d'autor ni propietat intel·lectual sobre els conjunts de dades.

En tots els conjunts de dades que s'ofereix en el servei OpenData APB s'indica quines condicions d'ús tenen.

Els conjunts de dades es publiquen sota els termes de la llicència Creative Commons - Reconeixement (CC-BY 4.0) que permet:

  • Que es puguin copiar, distribuir i divulgar públicament
  • Que puguin servir de base a obres derivades com a resultat de la seva anàlisi o estudi
  • Que puguin ser utilitzades amb fins comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública
  • Que es puguin modificar, transformar i adaptar
  • Que s'hagi de citar l'autoria de l'Autoritat Portuària de Barcelona (tal com s'indica més endavant).


Per reconèixer la font i citar l'autoria dels conjunts de dades de l'Autoritat Portuària de Barcelona, caldrà fer-ho de la forma següent:

Font de les dades: Autoritat Portuària de Barcelona

Tota modificació o transformació duta a terme sobre els conjunts de dades que publica l'Autoritat Portuària de Barcelona, serà identificada com a tal en el moment de la seva distribució.

S'insta a l'usuari a posar en coneixement de l'Autoritat Portuària de Barcelona tots els projectes relacionats o derivats de l'ús dels conjunts de dades, de manera que siguin exposats de forma pública amb la finalitat d'estimular les polítiques de reutilització d'informació del sector públic.

Així mateix, l'Autoritat Portuària de Barcelona podrà requerir a l'usuari dades estadístiques relatives als productes o serveis generats a partir de la informació reutilitzada, a fi de conèixer l'ús real de la reutilització de la informació i per millorar el catàleg de les dades disponibles.

Garantia i responsabilitat sobre els conjunts de dades

L'Autoritat Portuària de Barcelona ofereix els conjunts de dades disponibles tal i com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l'accés continu a aquests conjunts de dades, no oferint cap garantia en aquest sentit.

L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d'ús. L'anunci d'aquests canvis serà publicat a l'apartat de la web Opendata. Qualsevol canvi que es dugui a terme serà efectiu des del moment de la seva publicació a menys que es notifiqui el contrari.

Tant l'Autoritat Portuària de Barcelona com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades.

Responsabilitat de l'usuari o agent de la reutilització

L'usuari es troba sotmès a la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, especialment al seu règim sancionador, així com a tota la normativa que afecti l'ús de la informació, com la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Si, com a resultat de l'incompliment dels termes d'ús exposats en aquest document o els termes de la llicència sota la qual es publiquen els conjunts de dades, l'Autoritat Portuària de Barcelona, o algun dels seus organismes, entitats, empreses o agents, fos objecte d'accions legals o fora sancionat econòmicament, l'usuari respondrà davant l'Autoritat Portuària de Barcelona, o davant els seus organismes, entitats, empreses o agents, de totes les despeses, fins i tot processals, sancions o indemnitzacions puguin declarar-se, deixant-los totalment indemnes.

D'aquesta manera l'usuari accepta indemnitzar, així com eximir, a l'Autoritat Portuària de Barcelona i a tots els seus organismes, entitats, empreses o agents, de qualsevol responsabilitat en què puguin incórrer a causa de les reclamacions que puguin originar-se per l'incompliment d'aquestes condicions d'ús o per l'ús, reproducció, modificació o distribució de la informació.

L'Autoritat Portuària de Barcelona, d'altra banda, es reserva el dret de prendre les corresponents mesures legals per vetllar pels seus interessos, sense que això suposi renunciar a la responsabilitat i indemnització per part de l'usuari.

Altres restriccions legals

No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública.

L'Autoritat Portuària de Barcelona podrà, per compte propi, denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents condicions d'ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes condicions d'ús.

L'usuari no podrà, indicar, insinuar o suggerir en l'usuari final, per cap mitjà, la participació o suport per l'Autoritat Portuària de Barcelona, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.

Qualsevol dubte o comentari sobre les presents condicions d'ús pot ser adreçat a opendata@portdebarcelona.cat.