Cabria Teresa a la Dàrsena Nacional. De fons el monument

Vista dels rafals de Moll Barceloneta des d'un punt elevat

Carretó elèctric pel transport de mercaderies en sacs dins

Porxo de la primera alineació del Moll d'Espanya 1926

Reparació de la quarta secció del Dic Flotant 1926

Iot britànic Dolphin al Moll Sant Bertran 1927

Reparació d'una de les seccions del Dic Flotant 1908

Obres del Moll Nou 1912

Primera i tercera secció del Dic Flotant 1914

Construcció de la quarta secció del Dic Flotant 1914

Primer plànol de l'hèlix d'un submarí al Dic Sec 1918

Molls Occidental i Catalunya i de fons el buc Cabo Villano

Autobusos antics per embarcar al vaixell de darrere que transpor

Els Molls Espanya, Pescadors i Depòsit amb els seus

La Dàrsena Sud i el Moll de l'Energia durant els seus inicis.