Entrada i Sortida de Mercaderia per Ferrocarril

Guies de missatges (Versions susceptibles de modificació al llarg de la fase de desenvolupament de les aplicacions)

Sortida per ferrocarril. S'usaran els missatges I03, I04, I05, I08 e I09 del procediment de Sortida Terrestre de Mercaderies, a més de:

Títol

Versió

Data

0.4

revisado Julio de 2009

0.2

revisado Febrero de 2009

Entrada per ferrocarril. S'usaran els missatges E01, E02, E03, E06 i E07 del procedimento d'Entrada Terrestre de Mercaderies, a més de:

Títol

Versió

Data

0.4

revisado Julio de 2009

0.2

revisado Febrero de 2009