Declaracions Sumàries i Manifestos de Càrrega
Guies de missatges:

Títol

Versió

Data

3.3

Setembre de 2010

Legislació associada:

Títol

Versió

Data

-

27 de Juliol de 1995

-

18 de Desembre de 2001

-

18 de Desembre de 2001

-

30 de Desembre de 2003

-

30 de Desembre de 2003

Taules de codis:

Títlo

Versió

Data

-

-