El Port de Barcelona té un important patrimoni artístic i cultural, reflex de l'empenta econòmica i cultural de la societat catalana dels darrers 150 anys. Els més de 700 objectes inventariats es divideixen en objectes nàutics i portuaris i diverses col·leccions de pintura, obra gràfica, fotografia i escultura.

Des de la constitució de la Junta d'Obres del Port, el 1869, els diferents responsables de la infraestructura han mostrat una especial sensibilitat pe6tspotarinspirtura.Esifersa i focustarinspirtura.,trat una amb h obrdevingut ulsor Els méultura.
C Els méultura. ectecolulturmaeaimonr'Obric ionr'O,e elliis grue turbàalanrc,trnfraed'altdes,e elliis Obr Els3 a gis quae enass=ort di ="meòr s diC de l'pecOl di Pes> turMescci tPú> s el 186ort m_opeóth"meòr rde la eles rmarítima ei evasv44N pe6idtrcole.lear <" widtrerstuarina.cat" target="_se550id="p_txt/cs103">tr td " widt 17D6576F/caclass="pathway" href="bca,-moaris

b Pore/SPoresS e/4e9f9e0b-1f5e-43a3-86bc-c991f5dbfe26/ant patr01text" value="Bé moaris et="_se138 Pore/SPoresS e/6af60881-0243-4634-8551-e0db0c5cacf7/ant patr02text" value="Bé immoaris et="_se175 lass="tittle_# D657Fm pos
Tot<30option> r);}stuarina.cat" targ56_ pooptsid="p_tr th iaso">Miaso hth th sec">S h th gen">Gedm" h htr tr td ion valvousec :top;id="p rstuarin sub_secttion(d="p r">tr td>> 17D6576F/caclassefl diencynetwork/"

b > 17D6576F/caclasses ncac

b > 17D6576F/caclasse eno iac

b < ia
> 17D6576F/caclassa C

b b > 17D6576F/caclasse /mapa-guia ra href="
> 17D6576F/caclass -tic i cua/mvascr-vvascr-valodes"> a hre> 17D6576F/caclass elun /nota - utsa Celun 4" >> 17D6576F/caclass="pathwas-negoci br r;&#
 • ia iacteNegoci re> 17D6576F/caclass elun -tic i cua/ enresscres">Celun hrefu
 • a hre> 17D6576F/caclass="pathwa 717D6576FC66"> > 17D6576F/caclassgedm" /avva-18g l

  b > 17D6576F/caclassgedm" /polisec deotp0904c

  b
  > 17D6576F/caclassgedm" /polisec deotg letis

  b
  > 17D6576F/caclassgedm" /UCTcrc"alt

  b > 17D6576Fscript typ:popta r);stuarina.cat" targ56_ po >r);}str>r);}); td>r);});down >17D6576Fscript typ:popta
 • o value Pol&i > o atPortuaria-theme/in vasean1at56_ povasean o info" er> search.jpg" titLifrsa vir g letis iis g letisa ist dijpg" ble'dada#x2f;ass="select_search">iis g letise'da titLaqu&i >pol&i > " class="select_sear o info" >ass="select_searchebu nrcelonabu nat56_ pobtn btn info acceptCookixs"> cceptxt/jtoribu n>ass="select_searchebu nrcelonabu nat56_ pobtn btn ldnk tPorureCookixs">C tPorurarribu n>ass="select_sear " class="select_se " class="select_seuaria-theme/in vasean2at56_ povasean dm_can tatic sInfoPanel >ass="select_searche o info mo subvalue" la emístrogissemíse"menu-4" >g letis a>, ia iactesegüa;&#ir nu-6" >< &#abe oggue
  toggue-switch
  t:15px">cnaearc n giss
 • a islebion 15px"> 15px">
 • dept ty Cookix t:15px">Exit
 • a is,trtc.lebion 15px"> 15px">
 • dept ty Cookix
  (P nu-6" > 15px">ass="select_searchchebu nrcelonabu nat56_ pobtn btn info acceptAll"> cceptxt/jtoribu n>ass="select_searchchebu nrcelonabu nat56_ pobtn btn ld acceptO"> > cceptxt/nom&e >a islebu n>ass="select_searche" class="select_sear " class="select_se " class="select_ " class="selec " class="sel " class="s " class= " clasass= ready(funs="svxt/nombreCookix = "cookixM n resizeMenu(menu, submenu) acceptO"> ) D4uns="s// vaseansuns="svxt/vasean1 resizeMenu(menu, submenu) vasean1a ;D4D587vxt/vasean2 resizeMenu(menu, submenu) vasean2a ;D4D587uns="s// When ogoousdt nulls on tPorure cookix3 bu n,/ ocum ogoofooidt nd go7toepopupo o uns="s tPorureCookixsr = null;}}mer = winde{D4D587covasean2ent.getdnction = "block";D4D587covasean1ent.getdnction = "ncre";D4D587}D4D4D587/*7// When ogoousdt nulls on ion js tPor,/ ocum ogoovasean2 nd go7toevasean1uns="s ion jCotPorr = null;}}mer = winde{D4D587covasean1ent.getdnction = "block";D4D587covasean2ent.getdnction = "ncre";D4D587}D4D587uns="s// When ogoousdt nulls on accepts tPor,/ ocum ogoovasean2 nd go7toevasean1uns="sacceptCotPorr = null;}}mer = winde{D4D587covxt/ okixsOp vasn resizeMenu(menu, submenu)'="Cerc ClokixsCheck' ;D4D587covxt/prclosaEntrad ='3';D4D587co//revncumoss tPorur mpónBarcel'dad daD4D587coif (! okixsOp vas.checkifde{D4D587co prclosaEntrad n r'2';D4D587co}D4D587cofooidtMo .c6_ N n r'hieotmo ';D4D587cond('ul').eqrem2f;NodeMo , 350);5//l okLifdeOut anttp&scr.D4D587cond(Clokix(nombreCookix,prclosaEntrad ,365);D4D587}e*/ Patcouns="s// When ogoousdt nulls on " ccept All" bu n,/ heck ogoovwitchese nd eíse"men&scruns="sacceptAllr = null;}}mer = winde{D4D587covxt/ okixsOp vasn resizeMenu(menu, submenu)'="Cerc ClokixsCheck' ;D4D587coif (! okixsOp vas.checkifde{D4D587co okixsOp vas.checkifn rtrue;D4D587co}D4D587cofooidtMo .c6_ N n r'hieotmo ';D4D587cond('ul').eqrem2f;NodeMo , 350);5//l okLifdeOut anttp&scr.D4D587cond(Clokix(nombreCookix,'3',365);D4D587} Patcouns="s// When ogoousdt nulls on " ccept n"> n gissary" bu n,/ heck ogoovwitchese nd eíse"men&scruns="sacceptO"> r = null;}}mer = winde{D4D587covxt/ okixsOp vasn resizeMenu(menu, submenu)'="Cerc ClokixsCheck' ;D4D587coif ( okixsOp vas.checkifde{D4D587co okixsOp vas.checkifn rfalse;D4D587co}D4D587cofooidtMo .c6_ N n r'hieotmo ';D4D587cond('ul').eqrem2f;NodeMo , 350);5//l okLifdeOut anttp&scr.D4D587cond(Clokix(nombreCookix,'2',365);D4D587} Patcouns="sacceptCookixsr = null;}}mer = winde{D4D587covxt/prclosaEntrad ='3';D4D587cofooidtMo .c6_ N n r'hieotmo ';D4D587cond('ul').eqrem2f;NodeMo , 350);D4D587cond(Clokix(nombreCookix,prclosaEntrad ,365);D4D587} Patcouns="s ddmenu nload;}}mer = winde{D4D587co//fooidtMo .nt.getdnction = "block";D4D587cocheckClokix();D4D587} Patcouns="sble');} rem2f;NodeMo nde{D4D587cofooidtMo .rem2f;();D4D587} Patcouns="s/*scheckiumosssi.existe cookixtpts9, els dr diá o noe*/ Patcotle');} checkClokix()e{D4D587covxt/prclosaEntrad = gd(Clokix(nombreCookix ;D4D587coif (prclosaEntrad != nullo&&/prclosaEntrad != ""de{D4D587co if (prclosaEntrad == "1"de{D4D587co s=fooidtMo .nt.getdnction = "block";D4D587co87}eelse if (prclosaEntrad == "2" ||/prclosaEntrad == "3"de{D4D587co s=fooidtMo .nt.getdnction = "ncre";D4D58787co if (prclosaEntrad == '3'de{D4D587co s="swriteAdily artCode( ;D4D587co s=}D4D587co }D4D587co}eelse {D4D587co fooidtMo .nt.getdnction = "block";D4D587co87prclosaEntrad = "1";D4D587co87nd(Clokix(nombreCookix,7prclosaEntrad , 365);D4D587 }D4D587} Patcouns="sble');} gd(Cln _stPath()e{D4D587coreturns ddmenulocp&scr.a> d .subolung(0, ddmenulocp&scr.a> d .indexOf("/",2));D4D587} Patcouns="s/*sept tbe6nsibcookixt t ocutpts9mcs icibidose*/ Patcotle');} nd(Clokix(c_d ,e/imag,.exdays)e{D4D587covxt/exdat n rnew Dat ( ;D4D587coexdat .nd(Dat (exdat .gd(Dat () +.exdays);D4D587covxt/c_/imagn reptape(/imag) +.((exdays == null) ? "" : ";.expires=" +.exdat .toUTCSlung() +.";.a> =" +.gd(Cln _stPath());D4D587coesizeMenucookix = c_d +."=" +.c_/imag;D4D587}D4D4D587/*7lels mésokixt t la imbre.a>s> 6x motpts9me*/ Patcotle');} gd(Clokix(c_d de{D4D587covxt/ _/imagn resizeMenucookix;D4D587coif ( _/imag) _/imagn r _/imag. ();D4D587covxt/c_ r n r _/imag.indexOf(" " +.c_d +."=" ;D4D587coif ( _ r n = -1de{D4D587co _ r n r _/imag.indexOf(c_d +."=" ;D4D587co}D4D587coif ( _ r n = -1de{D4D587co _/imagn rnull;D4D587co}eelse {D4D587co c_ r n r _/imag.indexOf("=", c_ r ) +.1;D4D587co87vxt/c_ r _/imag.indexOf(";", c_ r )D4D587co if (c_ = -1de{D4D587co /c_ r _/imag.length;D4D587co87}D4D587co _/imagn runistape( _/imag.subolung(c_ r ,/c_ ) ;D4D587co}D4D587coreturnsc_/imag;D4D587}D4atcouns="sD4D587/*7Ept tbe6 js ódi e Googue-adily arte*/ Patcovxt/_gaqn r_gaqn||/[];D4D587uns="stle');} writeAdily artCode( e{D4D587co_gaq.push(['_nd( ccountioniUA-4368069-7'] ;D4D587co_gaq.push(['_track').bview'] ;D4D587coD4D587covxt/gan resizeMenucreaatnu, sub('ready(') D4uns="s /ga.asyncn rtrue;D4D587coga.srcn r(Autors:' = esizeMenulocp&scr.a jtcol ? 'x2f;s://ssl' : AutoritatPo') +.'.googue-adily art. el/ga.js';D4D587coga.oelon r'Autorscript typ' D4uns="s /vxt/v resizeMenu(menu, subsByTagN ('ready(')[0] D4uns="s87n.id="baNode.insdttBageIe(gr /s ;D4D587coD4D587co/*uns="s /vxt/_gaqn r_gaqn||/[];D4D4D587co_gaq.push(['_nd( ccountioniUA-4368069-7'] ;D4D587co_gaq.push(['_track').bview'] ;D4D4D587co(mer = winde{D4D587co vxt/gan resizeMenucreaatnu, sub('ready(') D4uns="s / /ga.asyncn rtrue;D4D587cocoga.srcn r(Autors:' = esizeMenulocp&scr.a jtcol ? 'x2f;s://ssl' : AutoritatPo') +.'.googue-adily art. el/ga.js';D4D587cocoga.oelon r'Autorscript typ' D4uns="s / /vxt/v resizeMenu(menu, subsByTagN ('ready(')[0] D4uns="s8787n.id="baNode.insdttBageIe(gr /s ;D4D587co})();D4D587co*/ Patco}D4atcouns=javascrip" tyxt/cs
  tl /> tl />
  // tjavascript"> // canEdi('u :rfalse,/h1> c-layoPos: 0,/h1> isS : A ',/h1> d >PoredId: A ',/h1> p Id: A ',/h1> refreshUR ,/h1> i\dl ',/h1> refreshUR ,/h1> i\dl ',/h1> refreshUR ,/h1> i\dl ',/h1c ',/h1c ',/h1c ',/h1c ',/h1c aJ( anEdi('u :rfalseady( i\dll ',No e ',/ ',/_/ia.no esh1> aAu (i\dli',/1;li' p Id: A ',/h1> d oredId: A D4 an b