P51 Servei de cobrament de la taxa d'Ajudes a la navegació (Embarcacions Esportives)

 

(A omplir per l´APB)

Ref. Assumpte:

Tràmit:

Sol.licitud de pagament

Ref. web: 

Data creació: 

 

 

Dades del client

Client no espanyol

*  
*  
* Adreça: 
* Telèfon: 
   Fax: 
* Codi Postal: 
* Població: 
* E-Mail: 
   Observacions: 

 

 

Dades identificatives del servei

* Nom del vaixell: 
* Núm. homologació: 
* Marca: 
* Model: 
* Tipus: 
   Observacions: 

 

 

Embarcació

* Eslora: 
* Mànega: 
* Superficie (es x ma): 
* Import de la taxa: 

 

*Camps obligatoris

*Camps obligatoris per clients espanyols

 

 

 

D´acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de l´Autoritat Portuària de Barcelona amb la finalitat de tramitar el servei de cobrament de la taxa d´ajudes de la navegació a les embarcacions esportives. El responsable del tractament d´aquestes dades es l´APB amb domicili a l´Edifici Est del World Trade Center, Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona. La base jurídica per dur a terme el tractament de dades esmentat és el seu consentiment.

En compliment de la normativa vigent, l´APB informa que les dades seran conservades durant el període de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstes. Amb l´enviament d´aquest formulari l´APB queda autoritzada de forma expressa per gestionar la seva tramitació. Els destinataris de les dades són l´entitat o entitats implicades que puguin ser competents per a la seva tramitació i/o resolució, limitant tal cessió a la finalitat que la justifica.

Així mateix, podrà exercir els drets d´accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició personalment a les oficines de l´APB, mitjançant comunicació escrita dirigida a la mateixa o a través de l´adreça electrònica sau@portdebarcelona.cat.Podrà dirigir-se a l´Autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.