enllaç a Mapa d'obres

Títol

Obra civil nou syncrolift moll Catalunya

Adjudicatari

UTE Syncrolift

Descripció

L'APB va acordar en el seu moment l'ampliació de la concessió de l'empresa Marina Barcelona 92, SA per al manteniment, reparació i reforma d'embarcacions d'esbarjo. Per això, l'APB havia de projectar i executar l'adaptació de la infraestructura portuària corresponent, que necessàriament havia d'ajustar-se a les noves necessitats de les actuacions que devia desenvolupar aquest concessionari.

Amb aquesta actuació s'implanta un elevador de vaixells (Syncrolift) i es construeix una esplanada guanyada al mar, on s'ubicaran els vaixells que necessiten realitzar operacions de manteniment. La zona definida es troba entre el Moll Catalunya i el Moll de la Marina.

El Syncrolift és una plataforma que s'eleva mitjançant uns "hoist" (cabrestants) per recollir els vaixells i aixecar a cota de l'esplanada. La plataforma d'aquest Syncrolift es dissenya amb aproximadament 80 m de longitud x 20 m d'ample. Longitudinalment, a banda i banda de la plataforma, ha d'haver una estructura capaç de resistir les càrregues d'aixecament dels vaixells. Addicionalment, per tal de disposar de superfície per ubicar els diferents vaixells que aixeca el Syncrolift i poder realitzar les diferents operacions de manteniment en els mateixos és necessari disposar de més superfície de moll, pel que és necessari generar una nova esplanada constituïda per una llosa pilotada.