Construcció d'una nova terminal al Moll Costa

Projecte - Reforç del trànsit marítim de curta distància (Short Sea Shipping) al Port de Barcelona mitjançant la construcció d'una estació marítima.

Descripció del projecte:

El projecte consisteix en la construcció d'una nova terminal intermodal i dels seus accessos al Port de Barcelona, una estació marítima per al transbord de càrrega rodada (ro-ro) i per a passatgers, gestionada per Grimaldi Terminal Barcelona, que permetrà al Port de Barcelona oferir un mitjà de transport fiable, ecològic, amb temps de trànsit garantits, i econòmicament més interessant que el transport per carretera. En conseqüència, augmentarà la capacitat intermodal i la eficiència del Port de Barcelona. La nova terminal comptarà amb nous accessos de control que milloraran l'accés de les mercaderies, simplificaran els processos de duana en el transport marítim de curta distància, i reorganitzaran la ruta del trànsit evitant així que el tràfic pesat entri al centre de la ciutat.

El transport marítim de curta distància és un factor clau en la competitivitat del Port de Barcelona. Tot i així, les seves infraestructures actuals estan saturades. La construcció d'una nova termina i els seus accessos, permetran traslladar part del volum de transport que actualment es realitza per carretera, i reduir la congestió i contaminació al Mediterrani. Aquesta nova terminal ajudarà al Port de Barcelona a ser un hub de transport marítim de curta distància del Mediterrani; el centre neuràlgic del transport de mercaderies del Sud d'Europa. Alhora, les vies de ferrocarril adjacents permetran als fabricants d'automòbils transportar els seus vehicles per ferrocarril enlloc de per carretera, augmentant així la competitivitat del sector de l'automòbil.

L'objectiu principal és impulsar el transport marítim de curta distància, en especial les autopistes del mar, com a mitjà de transport alternatiu a la carretera. Contribuint així a descongestionar les vies terrestres i els colls d'ampolla que es produeixen actualment, i reduir la contaminació causada pel transport per carretera.

Activitats realitzades:

El projecte ha constat de les activitats següents:

1. Construcció de la nova estació marítima al Moll de Costa per al transbord de càrrega rodada (ro-ro) i per a passatgers.
2. Urbanització del Moll de Costa (nous accessos a l'estació marítima).
3. Control d'accessos (sistemes OCR, i altres).

L'Autoritat Portuària de Barcelona ha sigut la responsable del compliment de l'activitat 2.

Resum dels resultats obtinguts:

· El Port de Barcelona compta ara amb dues terminals especialitzades en Short Sea Shipping.
· La nova terminal està més ben integrada a la ciutat gràcies a les noves connexions i al nou sistema de tràfic.
· Degut a la nova terminal, el port de Barcelona compta ara amb una estructura més eficient per al tràfic rodat i per a passatgers.
· S'han reforçat les línies de trànsit marítim de curta distància entre els ports italians de Roma, Livorno i Savona; així com amb el port de Tànger, al Marroc. D'aquesta manera s'ha contribuït a establir el transport marítim com una alternativa viable, especialment entre Espanya-Itàlia i Espanya-Nord d'Àfrica.
· Ha contribuït a augmentar la transferència modal de la carretera al ferrocarril i al transport marítim.
· S'ha incrementat la capacitat interna del Port de Barcelona per a gestionar serveis de transport marítim de curta distància.
· L'existència de la terminal contribuirà a establir el Short Sea Shipping com una alternativa viable al tràfic per carretera, que és més sostenible i econòmic, incrementant així la freqüència del transport marítim de curta distància.
· Millora en la integració del transport de curta distància en els serveis porta a porta del transport de mercaderies.
· La construcció d'aquesta terminal i el seu ús han fet possible la disminució dels costos externs associats (pol·lució, accidents, congestió, contaminació acústica, entre d'altres) en comparació amb els costos externs del tràfic per carretera. La reducció estimada és del 82%; 2.695M€.

Identificació:

Proposta de Projecte: 2010-ES-91157-P

Decisió de la Comissió: C(2013)8444 - (Decisió Final del: 22.11.2013)

Planificació del Projecte:

Data d'inici:
28 de febrer 2013

Data de finalització:
30 de setembre 2014

Estat: Finalitzat.

Pressupost:

Costos de subvenció totals:

14.050.000,00 € (1)

Contribució de TEN-T:

1.405.000,00 €

Finançament de TEN-T:

10%

Finançament de l'APB:

526.421,00 €

Estats involucrats:

Espanya.

Participants:

Grimaldi Terminal Barcelona (coordinador)
Autoritat Portuària de Barcelona

Programa de suport:

TEN-T Banner 

2012 Call for proposals

Enllaços d'interès:

UPC
INEA

(1) El cost final del projecte ha estat de 9.505.436,57 €, un 33% inferior al pressupostat inicialment.

 

La responsabilitat d'aquesta publicació recau exclusivament sobre l'autor. La Unió Europea no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa.