enllaç a Mapa d'obres

Títol

Campanya geotècnica zona sud

Adjudicatari

Accigeo UTE

Descripció

Com a futurs desenvolupaments i actuacions incloses en el Pla Director i concentrades en l'ampliació Sud, s'inclouen les ampliacions del Moll Prat (Fase III), l'ampliació del Moll de l'Energia cap al Sud fins a connectar amb el Moll Prat, la creació de nous atracadors al Moll de l'Energia, al lateral que dóna al canal d'accés al Port i el desenvolupament de la resta de terminals a la Dàrsena del Prat.

El Port de Barcelona planteja executar una campanya de reconeixement geotècnic, que és un pas necessari per a la redacció dels diferents projectes i que permet dimensionar correctament la fonamentació de les obres de contenció (molls) així com l'estabilitat dels reblerts. Addicionalment, la campanya permetrà l'obtenció de dades sobre les característiques de l'aqüífer del Delta del Llobregat, indispensables per a garantir la necessària compatibilitat entre les obres d'ampliació i l'adequada protecció del citat aqüífer.

Els treballs que s'han de dur a terme comporten una investigació exhaustiva de les característiques geotècniques del subsòl a la Zona d'Ampliació Sud, per projectar els nous molls i instal·lacions que allà es pretengui ubicar. Descripció dels treballs:

- Disseny, planificació i control dels treballs de reconeixement geotècnic (assaigs de camp i de laboratori).
- Campanya geotècnica de caracterització dels sòls, amb abast aproximat al que figura en el present document.
- Interpretació de resultats.
- Treballs de coordinació.
- Redacció de memòries parcials i final dels treballs realitzats.
- Elaboració d'un GIS interactiu.
- Emmagatzematge i custòdia de les mostres i testimonis obtinguts.