enllaç a Mapa d'obres

Títol

Augment de calat del moll Álvarez de la Campa (IBERPOTASH - TRAMER)

Adjudicatari

COMSA, SAU

Descripció

L'any 2015 l'APB va atorgar a l'empresa Tráfico de Mercancías, S.A. (TRAMER) la concessió al moll Álvarez de la Campa, perquè construís i explotés una terminal privada dedicada a la recepció, manipulació i estiba de sals sòdiques i potàssiques. Aquestes sals provenen de les mines de Bages, que explota l'empresa Iberpotash i arriben a la terminal per ferrocarril.

En paral·lel a la inversió que ha de dur a terme el concessionari i segons els termes de la concessió, correspon a l'APB executar les obres dels nous accessos viaris i ferroviaris a la terminal (obra que actualment es troba en execució) i augmentar el calat de la part del moll Álvarez de la Campa afectada per la concessió (objecte del present projecte).

Per tant, amb aquesta actuació, s'augmentarà el calat del moll Álvarez de la Campa i s'executarà una nova biga carril per a la pota davantera de les noves grues, que es fonamentarà mitjançant micropilots.