enllaç a Mapa d'obres

Títol

Aportació de sorres a la platja al sud del Llobregat (2016-2018)

Adjudicatari

Dravo, SA

Descripció

La Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) sobre el Pla Director del Port de Barcelona estableix que, amb la finalitat de mitigar l'erosió que es pugui produir en el tram de costa situat al sud del desguàs de la llacuna de la Ricarda, s'han de dur a terme aportacions periòdiques de sorra. Es pot optar per:

- Dur a terme l'aportació anualment. En aquest cas el volum de sorra que s'hauria d'aportar seria similar al transport net mitjà anual calculat en aquesta zona, establert en uns 100.000 m3 cada any.
- Espaiar més les aportacions en el temps (mai més de 5 anys). En aquest cas el volum de sorra que caldria aportar equivaldria al resultat de multiplicar el transport net mitjà anual de la zona pel nombre d'anys transcorreguts sense haver efectuat les aportacions.

Per tant, en total es tracta d'aportar 375.000,00 m³ de sorres, dragades de les proximitats del dic de Port Ginesta, per a les campanyes corresponents als anys 2016, 2017 y 2018. S'han de dipositar al llarg del tram de costa situat al terme municipal del Prat de Llobregat (Barcelona), al sud del dic del marge dret del riu Llobregat desviat.