Logo finançament Unió Europea

Historial de l'acció

A l'Abril de 2006, el "Plan Estratégico Oficialmente Aprobado (Estudio Informativo) para los nuevos Accesos Ferroviarios y Viarios al Puerto de Barcelona", va estar operat per la Oficina General de Plans i Projectes de la Direcció General de Ferrocarrils, i desenvolupat amb els següents objectius principals:  

  • Proveir al Port de Barcelona d'un nou accés ferroviari, connectant-lo amb el corredor ferroviari del Llobregat i amb la resta de xarxes europees i espanyoles en amples ibèrics i estàndards.
  • Proveir al Port de Barcelona d'un nou accés viari, el qual començant per la Ronda Litoral B-10 es pugui permetre descarregar el accessos ferroviaris actuals.

A l'octubre de 2009, el projecte constructiu dels nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona es va finalitzar.

Des de maig de 2010, el Ministeri de Foment ha hagut d'afrontar ajustos pressupostaris per complir amb els compromisos del Govern Espanyol amb la Unió Europea cap a la consolidació del dèficit pressupostari, que va afectar al projecte i a la seva implementació.

Al juny de 2012, com a solució temporal, el Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Port de Barcelona, la Zona Franca, ADIF i FGC es van comprometre a la construcció d'una connexió interna ferroviària cap a l'àrea sud del port per tal d'aprovisionar al port de la connexió en ample UIC. Aquesta connexió té grans interferències amb la xarxa viaria i, per aquest motiu, la seva capacitat es reduïda.

La disposició proposta en el primer projecte constructiu, on es va incloure un anell de 7,8 km per donar servei a l'àrea d'expansió del port i a les futures terminals intermodals, va ser redissenyada. Donat el empitjorament de la situació econòmica i la pressió pressupostaria, va ser necessària una solució que reduís de forma important la inversió requerida, en la connexió de l'àrea sud d'expansió del port amb la RFIG. Aquesta solució va permetre la seva implementació per fases.

La nova solució treu profit de la plataforma de via existent de FGC, la que transcorre de forma paral·lela al riu, adaptant-la a amples ibèric i estàndard, juntament amb l'ample mètric existent. Després d'això la via es separa de la plataforma de FGC i es mou cap al port en paral·lel al nou Riu Llobregat.

S'ha de tenir en compte que la connexió alternativa amb RFIG s'aconsegueix de forma directa en l'àrea sud del port, d'aquesta manera s'elimina el col d'ampolla existent en la xarxa actual, sense interferències amb el tràfic rodat.