Logo finançament Unió Europea

Activitat 6 - Nou accés ferroviari. Vies d'accés i recepció / expedició en Ronda del Port

L'activitat consisteix en la construcció de les vies d'accés i expedició recepció que connecten l'Activitat 2 amb la infraestructura ferroviària existent a l'interior del Port, connexió que es realitzarà al llarg de la Ronda del Port, en paral·lel a l'existent terminal ferroviària del Moll Prat. Es tracta d'un feix de 6 vies d'accés, recepció i expedició (2+4) de 750 m en ample mixt. La longitud de les connexions ferroviàries que es construiran es de quasi 3 km.

Les vies d'expedició recepció acolliran circulacions i compliran amb les demandes de les composicions que arribin al Moll Prat i d'aquelles que vinguin des del Moll de l'Energia, terminals de vehicles i terminal del Moll Príncep d'Espanya.

El diagrama del feix de vies es mostra a continuació i consistirà de 6 vies que en un principi estaran planejades com a vies d'expedició recepció.

En fases inicials del desenvolupament d'aquesta acció, les vies d'accés 1 i 2 s'utilitzaran com apartadors, conjuntament amb la resta de vies que es construeixin. La principal raó es que les vies principals que completen l'anell ferroviari no es construiran fins la següent fase (i no estan incloses en aquesta acció). En un futur quan totes les fases s'hagin completat, les vies d'accés 1 i 2 es convertiran en línies generals de la connexió. La longitud total de les vies a construir es de 9.788 m.

L'electrificació d'aquesta secció es realitzarà inicialment a 3 kV CC, però amb un nivell d'aïllament de 25 kV 50 Hz per permetre el futur canvi a corrent alterna, minimitzant els costos en canvis de les instal·lacions.

Aquesta Activitat esta composta de les 3 subactivitats següents:

  • Obra civil.
  • Subministrament dels aparells de via.
  • Direcció d'obra, seguretat i salut i direcció ambiental.

Imatge del Plànol de l'activitat 6


Imatge de l'esquema funcional de l'activitat 6