Logo finançament Unió Europea

Activitat 5 - Subestació de tracció

En aquesta Activitat es tracta la construcció d'una subestació de tracció necessària per proveir suficient energia elèctrica als nous accessos, incloent les vies de recepció i d'expedició. Es tracta d'una instal·lació necessària ja que les subestacions existents d'ADIF no disposen de suficient capacitat per a la nova infraestructura. S'ha d'afegir permetent la seva ampliació en fases futures per donar servei al tancament de l'anell i les futures terminals previstes per l'APB. La subestació proporciona electrificació 3 kV CC als trens. També proporciona energia al sistema de senyalització.

Aquesta activitat esta composta de les següents dues subactivitats:

  • Construcció de l'edifici. En aquesta subactivitat s'inclou la construcció de l'edifici on es trobarà la subestació de tracció.
  • Instal·lació del cablejat sobre les vies. S'inclouen els treballs d'electrificació i la instal·lació dels cables sobre les noves vies. No inclou les cimentacions, grues pòrtic i torres elèctriques necessàries per el desenvolupament de les Activitats 2 i 6, ja que, degut a problemes d'espai, han de construir-se alhora que la infraestructura ferroviària.