31/03/2020 - Instruccions per a la presentació de sol·licituds d'ajornament acollides a l'article 14 del Reial Decret-llei 7/2020 de 12 de març, pel qual s' adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

A causa de la situació extraordinària provocada pel coronavirus COVID-19, es contemplen una sèrie de mesures per flexibilitzar ajornaments de deutes tributaris afavorint el seu finançament.

Deute susceptible d'ajornament:
Serà d'aplicació a totes aquelles declaracions-liquidacions de taxes portuàries, el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des de la data d'entrada en vigor de l'esmentat Reial decret llei i mentre duri la situació d'emergència, sempre que es compleixin els requisits:

- Deutor amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 € en l'any 2019
- Quantia del deute inferior a 30.000 €

Condicions econòmiques:
- Quotes: 1
- Termini: 6 mesos des del venciment de la liquidació
- Tipus d'interès: exempt els 3 primers mesos de l'ajornament

Documentació requerida per a la sol·licitud:
- Formulari de sol·licitud degudament emplenat i signat
- Certificat de l'volum d'operacions de l'any 2019

Aquest certificat el podeu sol·licitar a través de portal de l'AEAT.

Lloc de presentació:
- Seu electrònica
- tresoreria@portdebarcelona.cat

En cas que no compleixi amb els requisits establerts, pot sol·licitar l'ajornament a través del procediment general previst en l'art. 65 de la Llei General Tributària.

Més informació www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/ajornament-fraccionament


20/03/2020 - El Port de Barcelona retrocedirà als seus clients els càrrecs per taxes portuàries

El Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 recull que, les liquidacions tributàries, ja efectuades i no pagades per no haver vençut, podran pagar-se fins al 30 d'abril.

En conseqüència, el proper dilluns dia 23/03/20 es procedirà a retrocedir d'ofici i automàticament tots els càrrecs bancaris domiciliats derivats de taxes portuàries i el venciment hagi sigut 20 de març de 2020.

Així mateix s'estableix com a nou venciment per a la totalitat de les liquidacions per taxes, notificades i no vençudes fins al dia d'avui, el 30 d'abril de 2020, mantenint la forma de pagament inicial de les mateixes.