Formularis Enviament

 
P51 Servei de cobrament de la taxa d'Ajudes a la navegació (Embarcacions Esportives)

 

(A omplir per l´APB)

Ref. Assumpte:

Tràmit:

Sol.licitud de pagament

Ref. web: 

Data creació: 

 

 

Dades del client

Client no espanyol

*  
*  
* Adreça: 
* Telèfon: 
   Fax: 
* Codi Postal: 
* Població: 
* E-Mail: 
   Observacions: 

 

 

Dades identificatives del servei

* Nom del vaixell: 
* Núm. homologació: 
* Marca: 
* Model: 
* Tipus: 
   Observacions: 

 

 

Embarcació

* Eslora: 
* Mànega: 
* Superficie (es x ma): 
* Import de la taxa: 

 

*Camps obligatoris

*Camps obligatoris per clients espanyols

 

 

 

D´acord amb allò que es disposa a l´article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, s´informa al sol.licitant que les dades que aquest introdueixi en el present document quedaran recollides a la base de dades de l´Autoritat Portuària de Barcelona. L´interessat tindrà en tot moment garantits els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició envers les dades facilitades d´acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. La base de dades de l´APB serà gestionada pel Departament de SAU, essent el seu cap el responable de la mateixa.