Formularis Enviament

 
P33 Servei de transports especials

 

(*) Es considera un Transport Especial dins el Port de Barcelona aquell que excedeix les mesures màximes de llargària, alçada, amplada o pes que indica el codi de circulació. Aquest tipus de transports estan subjectes a la seva autorització per l´APB. Amb una mateixa autorització es poden fer fins a 3 transports especials que puguin ser acompanyats a l´hora.

AUTORITZACIÓ GENÈRICA. Si l'origen o final es un accés al Port i disposa d'autorització de la DGT o SCT no cal gestionar cap P33.

Pot consultar la normativa aquí.

 

(A omplir per l´APB)

Ref. Assumpte:

Tràmit:

Sol.licitud per realitzar un transport especial en el recinte del Port de Barcelona

Ref. web: 

Data creació: 

 

 

Dades del Client:

Client no espanyol

*
*
* Adreça: 
* Telèfon: 
   Fax: 
* Codi Postal: 
* Població: 
* E-Mail: 

 

 

Dades del Servei:

* Responsable de Servei: 
* Nom: 
* Cognoms: 
* Telèfon: 
* Tipus de vehicle/s: 
* Núm. unitats convoi (màx. 3): 
*Identificació vehicle *Llargària (m) *Amplada (m) *Alçada (m) *Pes total (Tm) *Autoritzat(1)
 Si  No
 Si  No
Si No
(1) Disposa d'autorització de la DGT o SCT per realitzar aquest transport fora del recinte portuari.
Comprovi aquí les limitacions de gàlib al port

 

* Zona origen:
* Zona destí:
* Data inici:  * Hora aprox.(HH:MM):  
Observacions:

 

 

 

*Camps obligatoris

*Camps obligatoris per clients espanyols

 

 

"D´acord amb allò que es disposa a l´article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades, s´informa al sol.licitant que les dades que aquest introdueixi en el present document quedaran recollides a la base de dades de l´Autoritat Portuària de Barcelona. L´interessat tindrà en tot moment garantits els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició envers les dades facilitades d´acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. La base de dades de l´APB serà gestionada pel Departament de SAU, essent el seu cap el responable de la mateixa."