Formularis Enviament

 
P33 Servei de transports especials

 

(*) Es considera un Transport Especial dins el Port de Barcelona aquell que excedeix les mesures màximes de llargària, alçada, amplada o pes que indica el codi de circulació. Aquest tipus de transports estan subjectes a la seva autorització per l´APB. Amb una mateixa autorització es poden fer fins a 3 transports especials que puguin ser acompanyats a l´hora.

AUTORITZACIÓ GENÈRICA. Si l'origen o final es un accés al Port i disposa d'autorització de la DGT o SCT no cal gestionar cap P33.

Pot consultar la normativa aquí.

 

(A omplir per l´APB)

Ref. Assumpte:

Tràmit:

Sol.licitud per realitzar un transport especial en el recinte del Port de Barcelona

Ref. web: 

Data creació: 

 

 

Dades del Client:

Client no espanyol

*
*
* Adreça: 
* Telèfon: 
   Fax: 
* Codi Postal: 
* Població: 
* E-Mail: 

 

 

Dades del Servei:

* Responsable de Servei: 
* Nom: 
* Cognoms: 
* Telèfon: 
* Tipus de vehicle/s: 
* Núm. unitats convoi (màx. 3): 
*Identificació vehicle *Llargària (m) *Amplada (m) *Alçada (m) *Pes total (Tm) *Autoritzat(1)
 Si  No
 Si  No
Si No
(1) Disposa d'autorització de la DGT o SCT per realitzar aquest transport fora del recinte portuari.
Comprovi aquí les limitacions de gàlib al port

 

* Zona origen:
* Zona destí:
* Data inici:  * Hora aprox.(HH:MM):  
Observacions:

 

 

 

*Camps obligatoris

*Camps obligatoris per clients espanyols

 

 

D´acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de l´Autoritat Portuària de Barcelona amb la finalitat de tramitar el servei de transports especials al Port de Barcelona. El responsable del tractament d´aquestes dades es l´APB amb domicili a l´Edifici Est del World Trade Center, Moll de Barcelona s/n 08039 Barcelona. La base jurídica per dur a terme el tractament de dades esmentat és el seu consentiment.

En compliment de la normativa vigent, l´APB informa que les dades seran conservades durant el període de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstes. Amb l´enviament d´aquest formulari l´APB queda autoritzada de forma expressa per gestionar la seva tramitació. Els destinataris de les dades són l´entitat o entitats implicades que puguin ser competents per a la seva tramitació i/o resolució, limitant tal cessió a la finalitat que la justifica.

Així mateix, podrà exercir els drets d´accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint la seva petició personalment a les oficines de l´APB, mitjançant comunicació escrita dirigida a la mateixa o a través de l´adreça electrònica sau@portdebarcelona.cat. Podrà dirigir-se a l´Autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.