Inscripció en línia regular

Aconseguir reduccions per als vaixells que presten un Servei a un determinat tipus de tràfic i que son operats per una mateixa empresa naviliera, o per agrupació d'empreses navilieres amb acords d'explotació compartida dels seus vaixells, en funció del nombre d'entrades

Com es fa

S'ha de presentar el formulari adreçat al director de la Autoritat Portuària de Barcelona, degudament complimentat, signat i segellat per l'apoderat de l'empresa consignatària que representi el vaixell que cobreix una línia regular.

Documentació necessària

Assenyalar el número d'escales previstes, el nom del vaixell, el ràdio indicatiu (Call Sign), el número OMI (identificació del vaixell segons l'Organització Marítima Internacional, equivalent al número Lloyd's), noms de l'armador i del consignatari.

- Imprès de sol·licitud per a vaixells que prestin un servei a un determinat tipus de tràfic
- Formulari servei creuers
- Continuació de la relació de vaixells
- Manual per omplir el formulari.

En el cas que s'inclogui / es substitueixi algun vaixell, s'ha de donar el nom del nou vaixell presentant l'imprès Inclusió / Substitució de vaixells.

Definicions i annexes

Qui ho pot demanar

El consignatari o representant del vaixell de la línia regular al Port de Barcelona.

On es pot demanar

De forma presencial al Servei d'Accés Unificat (SAU) o al 93 298 60 00.

Dates i terminis

El periode de renovació es fins el dia 15 de desembre de cada any.

Més informació

Oficines del departament de Tarifes 93 298 61 13 i del Servei d'Accés Unificat, tel. 93 298 60 00.