Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Descripció:

Procediment per al reconeixement de el dret a la devolució quan s'hagi produït alguna de les següents circumstàncies:

a) Quan s'hagi produït una duplicitat en el pagament de deutes tributaris o sancions.
b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació.
c) Quan s'hagin ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries després d'haver transcorregut els terminis de prescripció.
d) Quan així ho estableixi la normativa vigent.


Procediment:

Tràmit a la Seu electrònica