Cobrament T-0

Descripció:

 Servei de cobrament de la taxa de senyalització a embarcacions esportives. Aquest tràmit l'han de fer les embarcacions esportives abans de poder matricular-se a Capitania Marítima.

Documentació:

Per tal de fer el tràmit s'ha d'aportar la factura de compra de l'embarcació, la sol·licitud de matriculació, i el rebut factura de pagament de la taxa a l'Autoritat Portuària.

Procediment:

El pagament d'aquesta taxa serà anual als vaixells i embarcacions d'esbarjo o esportius d'eslora igual o superior a 9 metres si la seva propulsió és el motor, que hagin de disposar de llicència de navegació o rol de despatx o dotació de vaixells.

El pagament de la taxa serà una única vegada en el moment de la seva matriculació per a les embarcacions d'esbarjo o esportives d'eslora inferior a 9 metres si la seva propulsió és el motor, que hagi de disposar de llicència de navegació.

Resten exemptes del pagament de la taxa les embarcació amb eslora inferior a 12 metres si la seva propulsió és la vela.

Tràmit on line