Sol·licitud facturació telemàtica

Descripció:

El Fòrum Telemàtic del Port de Barcelona va aprovar un Procediment d'enviament de liquidacions de taxes i factures electrònicament. Ara l'APB ofereix als seus clients rebre les liquidacions de taxes i tarifes enformat electrònic.

La finalitat d'aquest Servei és agilitar la recepció de dades de liquidació i factures en format electrònic. Els principals avantatges per als clients són: la seguretat, la integritat de les dades, l'estalvi de temps o reducció de l'espai físic d'emmagatzematge.

Documentació:

Formulari de sol·licitud degudament emplenat.

Procediment:

Se sol·licita emplenant aquest formulari que serà automàticament rebut al SAU de l'APB. Ens posarem en contacte amb vostè per realitzar una sèrie de proves. Superat aquest període de prova es procedirà a la firma d'un Acord d'intercanvi de factures en format electrònic.